Utvikling av tilbodet om arbeidsretta rehabilitering ved AiR

Oppdraget  har som føremål å sørge for gode prosessar og god framdrift i den interne utviklingsprosessen ved AiR knytt til å betre kvaliteten på tilbodet innan arbeidsretta rehabilitering.

Omfattar følgjande aktivitetar:

Planlegge, delta på og ha ansvar for fasilitering av prosjektstyringsgruppemøte og plenumsmøte i samsvar med plan.