Evaluering av tiltaksutvikling i Sammen Mot – Forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

Helsedirektoratet ga i 2019 midler til en ny tilskuddsordning for å fremme lokalt forebyggende arbeid mot vold og overgrep i Folkehelseprogrammet. Vestfold og Telemark ble tildelt 9 millioner til satsningen “Sammen Mot”.

Midlene er tildelt kommunene Færder, Larvik og Midt-Telemark, og prosjektperioden er 2020-2023.Hovedmålet for Sammen Mot er at barn og unge i Vestfold og Telemark skal ha en trygg oppvekst fri fra vold og overgrep, oppleve mestring og tilhørighet og bli anerkjent for egne ressurser.

Telemarkforsking følgeevaluerer de tre pilotprosjektene. Evalueringen har en deltakende og samskapende tilnærming hvor de involverte aktørene i kommunene er aktivt med i kunnskapsutviklingen.