Evaluering av dagens rett til utdanningspermisjon

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) ønsker en evaluering av effekter av retten til utdanningspermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-11.Telemarksforsking gjennomfører i den forbindelse analyser av registerdata.

Ansatte har ifølge arbeidsmiljøloven, med visse begrensninger, rett til permisjon for å delta i arbeidsrelevant utdanning. Ordningen ser ut til å bli lite brukt. På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal Telemarksforsking, sammen med Proba Samfunnsanalyse og Kantar evaluere denne ordningen.

Telemarksforsking har ansvar for den delen av prosjektet som omhandler registerdata. Statistisk Sentralbyrå innhenter data fra en rekke registre, og Telemarksforsking har fått utlevert data som omhandler utdanning, lønn og arbeid, samt andre relevante variabler for å evaluere utdanningspermisjoner. Utvalget inkluderer alle lønnstakere, det vil si alle som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn o.l. i arbeidsforhold av typen ordinære og maritime samt arbeidsforhold som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar i perioden januar 2017 til mai 2023. Opplysningene utleveres ikke med personidentifiserende informasjon, som fødselsnummer, navn eller adresse, og det er kun to forskere ved Telemarksforsking som har tilgang til dataene, som ligger på en beskyttet server. Datainnhentingens grunnlag er vurdert av Sikt og funnet nødvendig for gjennomføring av prosjektet.