Erfaringer og effekter ved gjennomføring av kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer

I og med at modellen med indirekte valg i liten grad er adressert i tidligere utredninger, ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet å innhente mer kunnskap om hvordan denne modellen fungerte i de aktuelle sammenslåingene og hvilke effekter den har gitt i etableringen av de nye kommunene.

Det er ønskelig at utredningen skal belyse hvilke demokratiske fordeler og ulemper modellen med indirekte valg av nytt kommunestyre ga i sammenslåingsprosessen og oppstarten av de nye kommunene. Som en del av denne utredningen skal erfaringene fra modellen med indirekte valg sammenliknes med ordningen med ekstraordinært valg, som ble gjennomført i nye Færder kommune. I tillegg skal utredningen innhente erfaringer om utfordringer ved gjennomføringen av indirekte valg og evt. konsekvenser av indirekte valg for videre valg til andre folkevalgte organer i sammenslåingen av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag til Trøndelag fylke.