Digitale møter i folkevalgte organer

FoU‐prosjekt skal gi kunnskap om de ulike effektene når møtene i folkevalgte organer blir digitale; både muligheter og utfordringer, både tilsiktede og utilsiktede effekter. Prosjektets skal også gi kunnskap om hvordan de politiske prosessene kan innrettes i en framtid der det er grunn til å tro at fjernmøter blir mer vanlig.