COASTREC

Prosjektet COASTREC (FRIKYST på norsk) skal støtte opp under Norges første helhetlige handlingsplan for Oslofjorden. Det er et fireårig prosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd, med oppstart våren 2023. I prosjektet skal vi undersøke hvilken rolle og hvilket potensial frivillige organisasjoner og frivillighet har i arbeidet med å endre fritidsbruk av kysten i en mer bærekraftig retning.

Prosjektets hovedakse er FNs bærekraftsmål nr 17 Samarbeid for å nå målene, og forskerne skal samarbeide tett med organisasjonene Norsk Friluftsliv, DNT, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjorden Friluftsråd. Miljødirektoratet er nasjonal partner i prosjektet, og Oslofjordrådet vil kobles tett på arbeidet.

Oslofjorden er blant områdene med høyest biodiversitet i Norge og samtidig et svært viktig rekreasjonsområde for innbyggerne i regionen. Både miljøkvalitetene og adgangen til rekreasjonsområder er imidlertid under sterkt press. Adgang til blågrønne rekreasjonsområder er svært viktig for folkehelse og trivsel hos innbyggere i tettbefolkede kystbyer og -regioner. Dette ble svært tydelig under Covid 19-pandemien. Miljøkvalitetene i Oslofjorden er imidlertid alvorlig truet. Rekreasjonsmulighetene hindres også av forskjellige former for kommersialisering, privatisering og ulovlige stengsler i strandsonen. Liberal dispensasjonspraksis, som omgår plan- og bygningslovens byggeforbud i 100-metersbeltet, har ført til økt hyttebebyggelse i områder som tidligere var viktige rekreasjonsområder.

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv understreker at frivillige organisasjoner bidrar til å bedre forholdene for friluftsliv og for å ivareta naturmangfoldet i og ved Oslofjorden, og peker på disse som viktige samarbeidspartnere. Dette er i samsvar med FNs 2030-agenda, som anerkjenner at den tredje sektor er helt sentrale i arbeidet for en bærekraftig framtid. 

Prosjektet er ledet av Marianne Singsaas og Telemarksforsking. I tillegg deltar forskere fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Universitetet i Sør-Øst-Norge, Københavns Universitet, Mittuniversitetet i Sverige, University of Cumbria i Storbritannia og Nipissing University i Canada. Prosjektet finansieres av Forskningsrådet, prosjektnummer 336465 COASTREC

Publikasjoner

TittelTypeDato
Utbygging i strandsonenForedrag 22.03.2023
Tror vi får se færre slike byggeprosjekter i fremtidenArtikkel 22.03.2023