Barn og unges deltakelse i organiserte kulturaktiviteter

Forskningsoppdrag der formålet er å få kunnskap om hva som hemmer og fremmer barn og unges deltakelse i organiserte kulturaktiviteter, i et likestillingsperspektiv. Likestilling i denne sammenhengen handler om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller andre forhold utenfor den enkeltes kontroll.