ANUK - Attraksjonskraft i Nore og Uvdal og Krødsherad

Nore og Uvdal og Krødsherad har, som mange andre norske distriktskommuner, svak utvikling i folketall og demografi. Samtidig har begge kommunene store ressurser og potensiale, i form av blant annet naturresurser, ubearbeidede ideer, fritidsbeboere og uutnyttede markeder. Gjennom ANUK-prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan en kan arbeide praktisk med tillit, kultur og holdninger for å øke kommunenes utviklingsevne og attraksjonskraft. Det sentrale spørsmålet vi ønsker å studere i prosjektet vil være hvordan man på steder preget av befolkningsnedgang kan skape en utviklingskultur, hvor man jobber sammen for å skape attraktive og bærekraftige lokalsamfunn?

Første steg av prosjektet vil være å dokumentere og analysere utfordringsbildet til kommunene for å danne et kunnskapsgrunnlag for videre prosess. Vi vil deretter teste ut hva som kreves for å endre kulturer og holdninger. Dette skal vi gjøre ved å tilrettelegge for samarbeid mellom deler av befolkningen som tradisjonelt ikke har naturlig samarbeidsarenaer eller møteplasser. Med utgangspunkt i kommunale (plan-) prosesser skal vi kombinere og implementere ulike verktøy og metoder fra flere kompetanseleverandører. Gjennom dette ønsker vi å utvikle en prototype for hvordan (distrikts-)kommuner kan gjennomføre vellykkede prosesser som på sikt øker attraksjonskraften.

Hovedmålet for forprosjektet er tredelt:

  1. Å kartlegge utfordringsbildet knyttet til utviklingskultur og attraksjonskraft i de to kommunene.
  2. Å utvikle en prototype på en prosess som kombinerer ulike verktøy og etablerer møteplasser på en slik måte at det kan skape en utviklingskultur.
  3. Å legge en plan for skalering og testing av prototypen i et hovedprosjekt.

Gjennom følgeforskning skal vi analysere og dokumentere prosessene slik at overføringsverdi kan sikres.

ANUK-prosjektet er støttet av Viken fylkeskommune og Regionalt forskingsfond Viken. Buskerud næringshage er prosjektleder, og Telemarksforsking er med som forskningspartner i gjennomføringen av prosjektet.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Tillitsmåling KrødsheradNotat 27.09.2022
Hvordan bli en attraktiv kommune?Rapport 19.08.2022
Tillitsmåling i Nore og Uvdal 2021Notat 06.07.2022