NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Alle fagområder
Bistand til økonomi- og kvalitetsutredning - Inderøy kommune
Nordøyvegen
Utredning kommunestruktur Vestnes kommune
Utredning kommunestruktur Rauma kommune
Lys i alle glas
Sunnfjord - rådgivning og utredning kommunereformen
Vinje kommune - revisjon av økonomireglementet
Tokke kommune - drifts- og ressursgjennomgang
Vindafjord kommune - drifts- og ressursgjennomgang
Midt-Troms - utredning av kommunestruktur
Skaun kommune - innbyggerundersøkelse
Utredning kommunestruktur Nesset kommune
Endret inntektssystem etter kommunereformen - uten ferdig kart
Museum - a culture of copies
Forprosjekt for kommunene i Vest-Telemark - kommunereformen
Gjøvikregionen
Kommunestruktur Kongsberg
Kommunestrukturprosess Gran og Lunner
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-16
Regionale analyser 2015
Kompetansemekling - Innovasjonsstrategi
Rådgivningstjenster for 3K
SWOT-analyse for Dalane regionråd
Innbyggerundersøkelse i Sauherad
Undersøkelse av sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen
VRI-Forum 2015
VRI3/FoU-mobilisering av foretak
VRI3 Læringsarenaer 2015
VRI3 Innovasjonsstrategiar 2015
Omstillingsbehov i Troms
Evaluering av Kunstløftet 2012-2015
Nome kommune - utredning av kommunestruktur
Innovasjonsstrategier og kompetansemegling
Evaluering av mobbeombud
Kommunestruktur Sør-Helgeland
Utredning kommunestruktur Horten kommune
Sykkelstrategi og regional attraktivitet
Sykkelverkstad
Sykkelstrategier og bred verdiskaping
Scenarier for Østfold
Norsk kulturindeks 2014
Nytt tilskudd til private barnehager
Evaluering av brukerstyrte sentra
Undervisning på Universitetet i Tromsø
Innovasjon knyttet til organisering, oppgaver og ansvar
Molderegionen - konsekvenser ved endret kommunestruktur
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Regional analyse - foresight Sunnfjordbyen
Scenarier Rogaland
Kartlegging og vurdering av utgifter og inntekter i hyttekommuner
Kulturmentoring
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Torsken kommune - gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene
Ressurskrevende tjenester - omfang og kostnader
Kunstnerundersøkelsen 2013
Ressursfordelingsmodell for barnehagene i Kongsberg
Drifts- og organisasjonsgjennomgang Froland skole
Demografiprosjekt Hedmark/Dalarna
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
Byregionprogram Notodden, Tinn og Bø
Høgskolens betydning for regional utvikling
Utredning av kommunestruktur for Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Effektiviseringsprosjekt innenfor tjenesteområdene Dønna kommune
Buzau geopark
Enkeltforedrag og annet Lars Kobro
Regionale analyser 2014
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Rammeavtale Telemark 2014
Kontekstens betydning i psykiatrisk behandling
Skandinavisk kunnskapsjakt på kommuners vekstkultur
Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet
Kunst og makt - delprosjekt musikk
Norsk idrettsindeks, regionale rapporter
Hvorfor vokser steder?
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon
Nudging mot klimavennlig matvalg
Andelslandbrukets rolle i økologisk produksjon og forbruk
Opplevelseskortet i Møre og Romsdal
Access to culture
Kultur for å delta
The relational politics of aesthetics
Benchmark VRI Telemark 2012-2014
Tilskudd private barnehager 2012-2015
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager
Følgjeevaluering av Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)