NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Helse- og velferdsforsking
Evaluering av barnevernet i Drammen
Undersøkelse av sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen
Evaluering av mobbeombud
Evaluering av brukerstyrte sentra
Innovasjon knyttet til organisering, oppgaver og ansvar
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Kontekstens betydning i psykiatrisk behandling
Opplevelseskortet i Møre og Romsdal
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen