Masterstipend

juli 2, 2016

(English below)

Skal du skrive ei masteroppgåve som er fagleg relevant for oss? Da kan du søke på Telemarksforsking sitt masterstipend.

Telemarksforsking deler ut masterstipend på 15.000 kr til studentar som skriv oppgåver innanfor våre fagområde: regional utvikling, kommunal- og velferdsforsking og kulturforsking.

Mange studieretningar er interessante for oss da vi er eit tverrfagleg forskningsinstiutt. Døme på studieretningar våre forskarar har er: samfunnsøkonomi, statsvitenskap, kulturvitenskap, sosiologi, organisasjonsvitenskap, sosialantropologi, spesialpedagogikk, kulturhistorie, samfunnsgeografi, samfunnsutvikling- og planlegging.

Søknadsfrist er 15. juni for stipend i haustsemesteret og 15. desember for vårsemesteret. Vi deler ut eitt stipend til kvar søknadsfrist.

Du får

 • 15.000 kr i stipend
 • sparring med ein forskar frå Telemarksforsking (tidsavgrensa)
 • moglegheiter for å knytte deg opp til pågåande forskingsprosjekt ved Telemarksforsking dersom det er relevant og praktisk mogleg. Dette blir i så fall tilpassa kvar enkelt student og prosjektsituasjonen ved Telemarksforsking.

Du bidrar med

 • munnleg presentasjon av masteroppgåva for Telemarksforsking etter at du har bestått oppgåva

Søknadsprosess

Send ei kort omtale (maks 3 sider) av masterprosjektet på epost til kristine.p.miland@tmforsk.no. Du skriv i tillegg nokre setningar om kvifor du meiner temaet ditt er fagleg relevant for oss. Søknadene blir vurdert av faggruppeleiarane etter følgjande kriterier og vekting:

 • Generell prosjektkvalitet (70 %)
 • Relevans for fagområda til Telemarksforsking (30 %)

Telemarkforsking har tre faggrupper som forskar på ulike tema. Sjå meir info om fagområda våre på heimesida.

Telemarksforsking held til i Bø i Telemark, og er eit nasjonalt samfunnsvitskapleg forskingsinstitutt. Vi ønskjer søkarar frå heile Noreg.

 

 

Telemark Research Institute awards a grant for master’s students writing theses within research areas relevant to our fields of study:

 • Cultural Policy studies
 • Regional development
 • Local Public Finance and Organisation
 • Public health/welfare

You can read more about these topics here: https://www.telemarksforsking.no/promoteringer/about-us-telemark-research-institute/

We award one grant twice a year. The application deadline is 15th of June or 15th of December each year.

The grant includes:

 • 15 000 NOK
 • Counselling from a researcher at TRI
 • The opportunity to be connected to a ongoing research project at TRI (dependent on relevance and practical matters)

If awarded a grant, we ask you to present your master’s thesis to the researchers at TRI.

Applying for the grant:

Write a short description of your master’s thesis project (maximum 3 pages) and a short paragraph about the relevance for our fields of study. This should be sent to kristine.p.miland@tmforsk.no. The application, aswell as the actual master’s thesis, can be written (and presented) in Norwegian, Swedish, Danish or English.

The applications will be reviewed with the following criteria:

 • Quality of the project (70%)
 • Relevance (30 %)