Søk masterstipend 15. desember

november 1, 2022

Skal du skrive ei masteroppgåve som er fagleg relevant for oss? Da kan du søke på Telemarksforsking sitt masterstipend.

Telemarksforsking deler ut masterstipend på 15.000 kr til studentar som skriv oppgåver innanfor våre fem fagområde: grønn omstilling, helse, utdanning og velferd, kommunal og regional utvikling, kommunal økonomi og styring og kulturliv og kulturpolitikk.

Mange studieretningar er interessante for oss da vi er eit tverrfagleg forskningsinstiutt. Døme på studieretningar våre forskarar har er: samfunnsøkonomi, statsvitenskap, kulturvitenskap, sosiologi, organisasjonsvitenskap, sosialantropologi, spesialpedagogikk, kulturhistorie, samfunnsgeografi, samfunnsutvikling- og planlegging.

Vi deler ut to stipend til søknadsfristen. Eitt av desse stipenda skal gå til ein student ved vårt lokale universitet, Universitetet i Søraust-Noreg. Det andre stipendet er fristilt til studentar frå heile landet, og er såleis mogleg å søke på for alle studentar.

Du får

  • 15.000 kr i stipend
  • sparring med ein forskar frå Telemarksforsking (tidsavgrensa)
  • moglegheiter for å knytte deg opp til pågåande forskingsprosjekt ved Telemarksforsking dersom det er relevant og praktisk mogleg. Dette blir i så fall tilpassa kvar enkelt student og prosjektsituasjonen ved Telemarksforsking.

Du bidrar med

  • munnleg presentasjon av masteroppgåva for Telemarksforsking etter at du har bestått oppgåva

Søknadsprosess

Send ei kort omtale (maks 3 sider) av masterprosjektet på epost til rebekka.s.myhrer@tmforsk.no. Søknaden bør omhandle teori, problemstilling og metode. Du skriv i tillegg nokre setningar om kvifor du meiner temaet ditt er fagleg relevant for oss. Oppgi også studiestad, studieretning og telefonnummer.

Søknadene blir vurdert av faggruppeleiarane etter følgjande kriterier og vekting:

  • Generell prosjektkvalitet (60 %)
  • Relevans for fagområda til Telemarksforsking (40 %)

Telemarkforsking held til i Bø i Telemark, og er eit nasjonalt samfunnsvitskapleg forskingsinstitutt. Vi ønskjer søkarar frå heile Noreg.