Analyseprodukter

mars 12, 2019

Våre analyser gir et solid kunnskapsgrunnlag for regional utvikling og bidrar til mer treffsikre valg av utviklingsstrategier for kommuner, regioner og fylkeskommuner.

KOSTRA-analyser

Vi har utviklet en metode som gjør sammenligninger mellom år og mellom kommuner mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder tas høyde for forskjeller i utgiftsbehov. Vi baserer oss på til enhver tid oppdaterte delkostnadsnøkler i inntektssystemet – for de sju tjenesteområdene administrasjon, barnehage, grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, barnevern samt sosialtjenester. Les mer her

 

Regionale analyser

Løpende oppdaterte interaktive grafer og tabeller som viser utvikling i arbeidsplasser og folketall for kommuner, regioner og fylker. Attraktivitetsmodellen forklarer hva som er utenforliggende faktorer, og hva det enkelte sted kan gjøre noe med. Den beregner også ulike scenarier for framtidig utvikling i antall arbeidsplasser og innbyggere. Gå til regionaleanalyser.no

 

Norsk kulturindeks

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Tallene gir grunlag for beskrivelser og analyser av lokalt kulturliv som kommuner og fylker kan ha nytte av. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Gå til kulturindeks.no

 

Løping ved Gullbring StockfotoNorsk idrettsindeks

Norsk idrettsindeks er en årlig rangering over idrettsaktivitet og anleggsdekning i kommuner, regioner og fylker. Vi tilbyr kommune- og fylkesstatistikk som gir en oversikt over organisert idrettsaktivitet og anleggssituasjon. Les mer her

 

 

Tillitsmålinger

Tillit kan ha mye å si for utviklingen på et sted. Tillit i og mellom ulike grupper påvirker stedets attraktivitet. Vi har utviklet en metode for å måle tillit på stedsnivå, som et verktøy for å identifisere hvor skoen trykker. Les mer her

  

Kontaktpersoner:

Audun Thorstensen

KOSTRA-analyser

Bård Kleppe

Norsk kulturindeks

Norsk idrettsindeks

Knut Vareide

Tillitsmålinger

Regionale analyser