Foto: iStock.com

Kunstnerundersøkelsen 2021

september 20, 2021

Telemarksforsking undersøker kunstneres arbeids- og levekår på oppdrag fra Kulturrådet. I løpet av september sendes  kunstnerundersøkelsen ut til ca. 25.000 kunstnere.

 

Hva er Kunstnerundersøkelsen?

Kunstnerundersøkelsen er en kartlegging av kunstnernes inntekter og levekår, som Telemarksforsking utfører på oppdrag fra Kulturrådet. Dette er tredje gang Telemarksforsking utfører en slik kartlegging. Den forrige ble gjennomført i 2015, mens den første ble gjennomført i 2008.

Undersøkelsen skal gjennomføres med en kombinasjon av surveydata og registerdata fra Statistisk Sentralbyrå og resultere i to rapporter samt et datasett. Den første rapporten skal fokusere særskilt på pandemiens økonomiske konsekvenser for kunstnerne, mens den andre rapporten skal gi et grundig bilde av kunstnernes arbeid og inntekt. Den andre rapporten vil i hovedsak beskrive endret tidsbruk, endret inntekt og endret arbeidshverdag i inntektsåret 2020, sammenlignet med 2019.

Arbeidet skal være ferdig til sommeren 2022.

 

Hvem mottar spørreskjema og hva dreier spørsmålene seg om?

Kunstnerundersøkelsen sendes ut til medlemmer av norske kunstnerorganisasjoner, mottakere av Statens kunstnerstipend samt alle innehavere av et enkeltpersonsforetak innenfor kunstnerisk produksjon

Spørsmålene dreier seg i hovedsak om inntekt og arbeidstid. Svarene vil bli koblet til bakgrunnsinformasjon om kunstnerne (for eksempel alder, bosted og utdanning). Undersøkelsen inneholder også noen spørsmål om kunstnernes holdninger til kunstneryrket.

Metodisk tar undersøkelsen utgangspunkt i rapporten «Framtidige kunstnerundersøkelser av kunstneres arbeidsforhold og levekår».

 

Kontaktpersoner hos Telemarksforsking

Personer som mottar kunstnerundersøkelsen og har spørsmål knyttet til denne, kan ta kontakt med prosjektmedarbeider Roy Aulie Jacobsen eller prosjektleder Bård Kleppe.

Telemarksforsking har også opprettet en egen Facebook-side for Kunstnerundersøkelsen, hvor vi vil svare på spørsmål knyttet til undersøkelsen.