Potensiale i økt kommunalt ansvar på barnevernområdet, men mange kommuner er trolig ikke klare

mai 20, 2020Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Telemarksforsking har samarbeidet med Deloitte om evalueringen av forsøket med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Sluttrapporten er nå ferdig og gir viktige råd i forkant av barnevernsreformen som trer i kraft i 2022.

Alta, Færder og Røyken har i perioden 2016 til 2019 overtatt deler av det statlige ansvaret på barnevernområdet. Forsøkskommunene har fått muligheten til å ta et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernet, herunder for hjelpetiltak, fosterhjem og deler av institusjonsområdet – det vil si de fleste av oppgavene som per i dag er lagt til det statlige barnevernet. De tre kommunene har hatt ulik tilnærming til forsøket.

Forsøket viser at økt kommunalt ansvar kan gi mer lokal fleksibilitet og samarbeid, og gjennom dette bedre tilpasning av tiltak til barnets behov, men det er også en klar risiko for at en del kommuner ikke har kapasitet og kompetanse til å ta større ansvar. Alle de tre forsøkskommunene er forholdsvis store, og to av de tre fikk økte ressurser gjennom deltakelsen. Små kommuner og kommuner med svak økonomi, vil ha dårligere utgangspunkt for å møte utfordringene ved økt ansvar.

Viktige erfaringer og lærdom fra forsøket:

 • Det er avgjørende at kommunene har god kunnskap om ansvaret og oppgavene de skal overta, i god nok tid før ansvarsoverføringen skjer
 • Implementering av nye oppgaver innebærer en ekstra belastning på tjenesten, og krever en robust tjeneste fra før
 • Vellykket implementering krever både horisontal og vertikal forankring og involvering
  Godt forebyggende arbeid krever tydelig definerte roller og ansvarliggjøring av alle tjenester og nivå
 • Tiltaksutviklingen i kommunen må ses i sammenheng på alle nivå: Utvikling av godt forebyggende arbeid må skje samtidig med utvikling av metoder og tiltak som gjør at barnevernstjenesten kan sikre et godt tilbud for de som trenger mer langvarig og spesialisert hjelp
 • Økt kommunalt ansvar gir mulighet for god tilpasning av tiltak til barnets behov
 • Økt kommunalt ansvar innebærer også risikoer knyttet til å sikre at barn får rett hjelp til rett tid
 • Fosterhjemsarbeidet er omfattende og krever dedikert personell
 • Kommunenes fosterhjemsrekruttering bør ta utgangspunkt i et systematisk arbeid med familie og nettverk
 • Kommunale institusjonstilbud kan dekke viktige behov, men stiller særlige krav til god styring og kontroll
 • Økonomiske insentiver er ikke tilstrekkelig for å prioritere forebygging
 • Det er mulig å oppnå mer kostnadseffektive avtaler ved kjøp av tiltak, men det krever kapasitet og kompetanse
 • Økt rammefinansiering av barnevern krever robuste kommuner som kan tåle svingninger og uforutsette endringer i behovet for dyre barneverntiltak

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Deloitte har hatt overordnet prosjektlederansvar. Trond Erik Lunder har vært prosjektleder hos Telemarksforsking.

Rapporten kan leses her: