Pasjon og resignasjon

juni 19, 2019Evalueringer og utredninger Kulturforsking

Telemarksforsking har evaluert museumsreformen i Buskerud.

En sentral side ved museumsreformen var å konsolidere mindre museum til større enheter med forventninger om at dette ville få en økonomisk og faglig merverdi. I dag utgjør de konsoliderte museene et nasjonalt museumsnettverk med krav om museal virksomhet innenfor forvaltning, formidling og forskning. Buskerud har i dag fire konsoliderte museum: Drammens museum, Norsk Bergverksmuseum, Blaafarveværket og Buskerudmuseet. Vi konkluderer med at de tre første generelt har kommet styrket ut av museumsreformen – både økonomisk og faglig, mens Buskerudmuseet, som i seg selv er et resultat av reformen, ikke har fått den faglige og økonomiske merverdien som var hensikten. Det er komplekse grunner til dette. Resultatet har blitt en dysfunksjonell institusjon preget av økonomiske utfordringer, interne konflikter og liten mulighet for faglig utvikling. Vi anbefaler ikke en ytterligere konsolidering av museene i Buskerud, men at det settes i gang en prosess innad i Buskerudmuseet, der det tas en ny runde på om alle avdelingene skal fortsette å være en del av det konsoliderte museet. Det er viktig at prosessene denne gang gjøres på en gjennomtenkt og tålmodig måte, der det også tas hensyn til regionsammenslåing, regionreform og andre eksterne prosesser som påvirker museumssektoren.

Dette var den femte evalueringen Telemarksforskning har gjennomført av dette tema.

Nå er vi i gang med en nasjonal studie av museenes samfunnsrolle i lys av museumsreformen. Da vil vi kunne dra veksler på de fylkes- og museumsvise evalueringene som vi har gjort tidligere.