Nyheter

 • Eldre mennesker med pleie- og omsorgsbehov er taperne etter Samhandlingsreformen

  3 år etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft, forteller sykepleiere om uintenderte konsekvenser av reformen. Samhandlingsreformen innebærer en gigantisk ansvarsoverføring fra helseforetak til kommuner. Dette har skjedd uten at bemanning, kompetanse og infrastruktur er blitt rustet opp tilsvarende.

  18.08.2015

 • Inntektssystemet i en ny kommunestruktur – Hva bør endres og hva kan beholdes av det gamle?

  På oppdrag fra KS har Telemarksforsking utredet behovet for endringer i inntektssystemet med tanke på den pågående kommunestrukturreformen. Vår generelle vurdering er at kommunestrukturreformen ikke utløser behov for et helt nytt inntektssystem og at eventuelle tilpasninger kan tas underveis.

  10.08.2015

 • Opplevelseskortet i Møre og Romsdal er evaluert

  En ny rapport fra Telemarksforsking viser at Opplevelseskortet som fylkesordning har stort potensial for å kunne gi barn fra lavinntektsfamilier gode opplevelser på tvers av kommunegrenser. Rapporten viser også at det kreves langt mer administrativ innsats for å skape engasjement og eierskapsfølelse blant de ansvarlige partene i alle ledd.

  16.06.2015

 • Mer attraktiv med god vei?

  Det ligger gjerne store forventninger om lokal vekst som følge av nye veier. Hva betyr egentlig veier, bruer og tuneller for attraktivitet?

  11.06.2015

 • En egen landkommune på Sunnmøre?

  Sammenslåing av en rekke mindre kommuner på Sunnmøre er en løsning som blir vurdert som middels egnet til å nå målene i kommunereformen.

  08.06.2015

 • Per Wold ny styreleder i Telemarksforsking

  På rådsforsamlingen i Telemarksforsking 2. juni 2015 ble Per Wold valgt til ny styreleder. Han avløser Lise Wiik som har sittet i 4 år, og som nå går ut av styret.

  04.06.2015

 • Stas med disputas

  Trond Erik Lunder forsvarar PhD-graden ved NTNU i Trondheim i dag.

  21.05.2015

 • Kommunestruktur i Romsdal ferdig utredet

  Blant de mange alternativene vi har utredet, kommer sammenslåing på Romsdalshalvøya best ut.

  20.05.2015

 • Forskningsbesøk fra Romania

  I fem dager reiste 12 rumenske forskere sammen med Telemarksforsking og andre norske partnere for å studere formidling og bærekraftig stedsutvikling i tilknytning til Gea Norvegica Geopark.

  19.05.2015

 • Om frivillighet og velferdsstatens frelse

  Det er fullstendig naivt å tro at frivillighet kan erstatte vesentlige deler av den profesjonelle, offentlige omsorgen uten samtidig å svekke frihetsgevinsten den offentlige omsorgen har hatt. Dette hevder Halvard Vike og Heidi Haukelien i en kronikk i Kommunal Rapport 26/3-2015.

  08.05.2015