Nyheter

 • Bygda dansar!

  Folkedansprosjektet Bygda dansar har bidratt til økt positiv aktivitet rundt folkedans, men det har også vært interessekonflikter og utfordringer. Det viser vår evaluering av danseprosjektet som har reist fra fylke til fylke gjennom tjue år.

  10.06.2021

 • Fortsatt koronaflukt fra Oslo

  Oslo fikk rekordhøy utflytting i 4. kvartal 2020. Nå viser ferske tall at flukten fra Oslo har forsterket seg.

  09.06.2021

 • Erfaringer fra andelslandbruk

  Den største utfordringen for andelslandbrukene fremover er rekruttering av andelshavere. Det viser vår vurderingsrapport av arbeidet med andelslandbruk i Norge.

  04.06.2021

 • Digitale møter har muliggjort demokratiske beslutninger i krisetider

  Hva er effektene av digitale møter i folkevalgte organer? Det har Telemarksforsking sett på i en ny rapport.

  31.05.2021

 • Digital undervisning i kulturskolen

  Det er en utbredt ambivalens blant rektorer, lærere, elever og foresatte i kulturskolen når det kommer til digital undervisning. I en ny rapport anbefales det å legge vekt på å utvikle en digital kulturskoledidaktikk.

  25.05.2021

 • Covid-19 og kultursektoren: krise?

  De nordiske kultursektorene har blitt hardt rammet av covid-19-pandemien. Selv om smitteverntiltakene har blitt praktisert noe ulikt, er det mange likheter mellom de nordiske landene når vi ser på hvordan kultursektoren har blitt påvirket.

  12.05.2021

 • Olav Lahus er tilsatt som ny direktør

  Et enstemmig styre vedtok fredag 7.5.21 å tilsette Olav Lahus som ny direktør for Telemarksforsking. Han tiltrer i sin nye jobb 16.8.21 og avløser da Karl Gunnar Sanda som har vært direktør siden 2003.

  10.05.2021

 • Telemarksforsking har studert økonomien til kommuner med svak befolkningsutvikling

  Hva har svak befolkningsutvikling å si for kommunenes inntektsutvikling og rammer for å levere gode tjenester til innbyggerne? Befolkningsnedgang medfører bortfall av både skatteinntekter og statlige overføringer, men reduserer samtidig antall innbyggere som skal motta tjenester. Kan kostnadene kuttes i takt med inntektene? Telemarksforsking har studert dette gjennom statistiske analyser av befolkningsutvikling, inntekter, ressursbruk og kvalitetsindikatorer for kommunale tjenester.

  28.04.2021

 • Fasiten for befolkningsprognosene 2020 er klar

  Telemarksforsking og SSB har sprikende befolkningsframskrivinger for mange kommuner for årene fra 2020 til 2040. Nå er fasiten for 2020 klar. Hvem har fått mest rett så langt?

  20.04.2021

 • Digitale festivalar kan ikkje erstatte fysiske festivalar

  Forskarar frå Telemarksforsking og Høgskolen i Innlandet har studert korleis pandemien påverkar festivalproduksjon og -oppleving. Funna indikerer at publikum ser på digitale og fysiske festivalar som to heilt ulike opplevingar.

  06.04.2021

 • Stortingsmelding støtter seg på Telemarksforsking

  26.03.2021

 • Plan B? Digitale formidlingstilbud i Den kulturelle skolesekken (DKS) under Covid-19.

  Skal digitale DKS-produksjoner være plan B eller selvstendige verk? Ny rapport gir innsikt både i hvordan aktører og institusjoner i kulturfeltet agerte under koronakrisen og kartlegger viktige erfaringer med digital kunstproduksjon og formidling fra denne tiden.

  18.03.2021

 • Koronaflukt fra Oslo

  Hvordan har koronasituasjonen påvirket flyttetallene og bosettingsmønsteret i Norge?

  12.03.2021

 • Kostnadene øker i barnehagene

  Størst kostnadsvekst i de private barnehagene.

  08.03.2021

 • Nye rapporter fra Norsk kulturindeks

  Rapporter om lokalt kulturliv i 11 kommuner og 3 fylker er nå klare.

  01.03.2021