Nyheter

 • Covid-19 og kultursektoren: krise?

  De nordiske kultursektorene har blitt hardt rammet av covid-19-pandemien. Selv om smitteverntiltakene har blitt praktisert noe ulikt, er det mange likheter mellom de nordiske landene når vi ser på hvordan kultursektoren har blitt påvirket.

  12.05.2021

 • Olav Lahus er tilsatt som ny direktør

  Et enstemmig styre vedtok fredag 7.5.21 å tilsette Olav Lahus som ny direktør for Telemarksforsking. Han tiltrer i sin nye jobb 16.8.21 og avløser da Karl Gunnar Sanda som har vært direktør siden 2003.

  10.05.2021

 • Telemarksforsking har studert økonomien til kommuner med svak befolkningsutvikling

  Hva har svak befolkningsutvikling å si for kommunenes inntektsutvikling og rammer for å levere gode tjenester til innbyggerne? Befolkningsnedgang medfører bortfall av både skatteinntekter og statlige overføringer, men reduserer samtidig antall innbyggere som skal motta tjenester. Kan kostnadene kuttes i takt med inntektene? Telemarksforsking har studert dette gjennom statistiske analyser av befolkningsutvikling, inntekter, ressursbruk og kvalitetsindikatorer for kommunale tjenester.

  28.04.2021

 • Fasiten for befolkningsprognosene 2020 er klar

  Telemarksforsking og SSB har sprikende befolkningsframskrivinger for mange kommuner for årene fra 2020 til 2040. Nå er fasiten for 2020 klar. Hvem har fått mest rett så langt?

  20.04.2021

 • Digitale festivalar kan ikkje erstatte fysiske festivalar

  Forskarar frå Telemarksforsking og Høgskolen i Innlandet har studert korleis pandemien påverkar festivalproduksjon og -oppleving. Funna indikerer at publikum ser på digitale og fysiske festivalar som to heilt ulike opplevingar.

  06.04.2021

 • Stortingsmelding støtter seg på Telemarksforsking

  26.03.2021

 • Plan B? Digitale formidlingstilbud i Den kulturelle skolesekken (DKS) under Covid-19.

  Skal digitale DKS-produksjoner være plan B eller selvstendige verk? Ny rapport gir innsikt både i hvordan aktører og institusjoner i kulturfeltet agerte under koronakrisen og kartlegger viktige erfaringer med digital kunstproduksjon og formidling fra denne tiden.

  18.03.2021

 • Koronaflukt fra Oslo

  Hvordan har koronasituasjonen påvirket flyttetallene og bosettingsmønsteret i Norge?

  12.03.2021

 • Kostnadene øker i barnehagene

  Størst kostnadsvekst i de private barnehagene.

  08.03.2021

 • Nye rapporter fra Norsk kulturindeks

  Rapporter om lokalt kulturliv i 11 kommuner og 3 fylker er nå klare.

  01.03.2021

 • Ny artikkel om utdanningsnivå på regionalanalyse.no

  Regional analyse har publisert nye interaktive kart som viser variasjon i utdanningsnivå mellom norske kommuner og regioner.

  25.02.2021

 • Kristine og Tora får masterstipend

  Telemarksforsking sine to masterstipend for våren 2021 går til Tora frå UiO og Kristine frå UiA.

  04.02.2021

 • Undersøkelse av det boligsosiale tiltaket Individuell boligplan

  Regjeringen la nylig frem strategien: Alle trenger et trygt hjem (2021 -2024). Her vektlegges viktigheten av å rette innsatsen mot de vanskeligstilte på boligmarkedet. Resultatene fra vår omfattende undersøkelse av Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord kommune viser at det boligsosiale tiltaket i Sandefjord langt på vei lykkes med dette.

  27.01.2021

 • Digitale møter i folkevalgte organer

  Den nye kommuneloven har gitt kommunene og fylkeskommunene utvidet adgang til å holde fjernmøter, og den pågående Covid-19 pandemien har ført til at behovet for gjennomføring av fjernmøter har økt.

  05.01.2021

 • Ny oversikt over idrettsaktivitet og idrettsanlegg i Norge

  Vi har oppdatert norsk idrettsindeks slik at du nå enkelt kan finne antall aktive innen en rekke idretter og anleggsdekning for din kommune.

  18.12.2020