Barnehagebarn. Foto: iStock. Barnehagebarn. Foto: iStock.

Samiske barnehager som helsefremmende arena

november 11, 2019Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Nasjonalt forskingsprosjekt studerer arbeidet samiske barnehager gjør for å fremme samiske barns psykososiale helse

For samiske barn har barnehagen en viktig betydning for å styrke og utvikle samiske språk og kultur. Den samiske barnehagen skal fremme læring og danning med utgangspunkt i samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap. I samiske barnehager er samisk hovedspråket, og det finnes samiske barnehager i hele landet.

Det er viktig at det forskes på kvalitativ god praksis, slik at de samiske barnehagene kan lære og utvikle seg til beste for samiske barn. Barns psykososiale helse kan knyttes til emnet helse og livsmestring i rammeplanen for barnehagene. Arbeidet med livsmestring og helse i barnehagekontekst omfatter 1) forebygging og helsefremming, 2) å styrke barns fysiske og psykiske helse, 3) å arbeide med trivsel, livsglede, mestring og egenverd, 4) å fremme samspill, fellesskap og vennskap, 5) å bli kjent med egne og andres følelser (dvs. selvregulering og emosjonsregulering), 6) å støtte barna i å mestre motgang og håndtere utfordringer, 7) å etablere gode vaner for hvile, søvn, mat og fysisk aktivitet, 8) å forebygge og stoppe krenkelser og mobbing og 9) å forebygge og å avdekke og melde omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

I vår forskning er vi nysgjerrig på hvordan barnehagene arbeider med barns psykososiale miljø og trivsel innenfor en samisk kontekst. Vi håper mange samiske barnehager i Finnmark og i resten av landet vil delta i vårt forskningsprosjekt. Vi benytter oss av samtaleverktøyet «Trivselsmonitoren» som er oversatt til nord-, sør- og lulesamisk for også å få fram barnas perspektiver i studien. Denne gjør en kvantitativ registrering av barnas svar. I tillegg gjennomføres observasjoner og fokusgruppeintervjuer i barnehagene.

 

Det skjer mye kompetanseutvikling rundt den samiske barnehagen. SàMOS arbeider også for å utvikle samiske barnehager med utgangspunkt i tradisjonelle verdier og kunnskap og å øke kvaliteten i samiske barnehager. Vårt prosjekt føyer seg inn i rekken av satsningen på samiske barnehager, med sitt fokus på livsmestring, trivsel og psykososialt miljø.

For å løfte fram det viktige arbeidet samiske barnehager gjør for å fremme samiske barns psykososiale helse har Dronning Mauds Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning, Telemarkforsking og UiT Norges arktiske universitet tatt initiativ til det nasjonale forskningsprosjektet: Samiske barnehager som helsefremmende arena. Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4-6-åringer. Prosjektperioden er planlagt å vare fra 2019-2022.

Forskerne i prosjektet er Seniorforsker Monica Bjerklund Telemarkforsking, 1. amanuensis Gro Jensen, UiT og Ingvild Åmot, DMMH (Dronning Mauds Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning).

Prosjektet er finansiert av Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) som ligger under Finnmarkssykehuset det første halvåret. Det er søkt om videre finansiering og utvidelse av prosjektet, og vi venter spent på avgjørelse innen utgangen av desember.