Nasjonale minoriteter i norsk politikk / Le nasjonal grupi andi nowegisko politika

mars 14, 2019Evalueringer og utredninger Kulturforsking

Skal gjennomgå politikken ovenfor våre nasjonale minoriteter: kvener/norskfinner, skogfinner, romanifolk/tatere, rom og jøder.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som ledd i arbeidet med en stortingsmelding om våre nasjonale minoriteter, kvener/norskfinner, skogfinner, romanifolk/tatere, rom og jøder, skal Telemarksforsking gjennomgå virkemidlene i politikken på området.

Nærmere bestemt ønsker departementet å evaluere dialogformer og -arenaer mellom sentrale myndigheter og nasjonale minoriteter, tilskuddsordninger, samt departementets samordningsrolle på politikkfeltet. Det overordnede formålet med gjennomgangen er å beskrive utviklingen av politikken de siste 20 årene og skissere hvordan regjeringen kan bidra til å styrke de nasjonale minoritetenes språk, kultur og situasjon i det norske samfunnet framover.

-Vi gleder oss veldig til å ta fatt på dette arbeidet, sier prosjektleder Ola K. Berge, seniorforsker ved Telemarksforsking. –Vi synes det er spennende at KMD valgte oss til å utføre denne utfordrende og interessante oppgaven, særlig med tanke på vår bakgrunn som kulturforskere. Det er ikke vanskelig å se minoritetspolitikken som kulturpolitikk, særlig dersom man legger vekt på at kultur – språk, tradisjoner og omgangsformer – er tett knyttet til identitet. Kultur og kulturforståelse er nøkkelen til gjensidig tillit, noe som igjen er avgjørende for en vellykket politikkutforming. Dette er vårt utgangspunkt og inngang til arbeidet, sier Berge videre.

Arbeidet vil bygge på intervju med et bredt utvalg representanter både for de nasjonale minoritetene og for embetsverket, i første rekke KMD. I tillegg vil det bestå av omfattende dokumentstudier, der de mest sentrale politikkdokumentene vil være i fokus.

Arbeidet skal være ferdig 1. oktober 2019.


På bisajimo katar o kommunal tai o moderniserin-departementet KMD sa ekkotar tai bochazinde pe ek parlametmessage pa amare nasjonl grupi, kvener, vesheskefinnlandra, romani/tatere, jidevora, trobon o telemarkforskning te naken zytimo andi  politika pe gado tan.

Mai pase kamel departemang te vurdering o vorbi maskar le sentral nay le temeske taj – le nasjonal grupi pa p zotimo le lovengo ta i bajo pa i politika. So kamen te keren taj te diken i politika kai te 20 bers ta te vorton å gelas angle sar te zotin te zoraren le grupenge sip lengi kultura, situasjonora ando norvegisk tem may angle.

Radujinas ame te keras gadi botchi, penel prosjektleder Ola K. Berge seniorforskero ka Telemarksforskning. Amenge si tista misto ke o KMD valostinda amen te kereas vi paro taj vi tista inntersant botchi, ke vorta ame sam kai rodas pa kulturi. Amenge naj pares te dikas le grupengi politika sa ek kulturpolitika te dikesa vorta pi kultura, sip, tradisjonara si pangle pe kon san to sar ek manus. I kultira ta o atharimos la kulturako si i kia pa o pahamos pa doi riga ta godo trobol te shai kergolpe e lashi. Tai bartali politika kate kamas te das avri tai andre pi bothi penel o berge mai dur. I botchi site vastelpe pe intervju bote manoshenha kai si ta kai represontin le nasjonal grupen ta le ray bare, anglones o KMD. Tai pashe tite avel bor domentora kai si le may sentral, pai politika kai si anel dokumetora. I botchi site avel gata 1. oktober 2019.