Nasjonale minoriteter i norsk politikk

mars 14, 2019

Skal gjennomgå politikken ovenfor våre nasjonale minoriteter: kvener/norskfinner, skogfinner, romanifolk/tatere, rom og jøder.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som ledd i arbeidet med en stortingsmelding om våre nasjonale minoriteter, kvener/norskfinner, skogfinner, romanifolk/tatere, rom og jøder, skal Telemarksforsking gjennomgå virkemidlene i politikken på området.

Nærmere bestemt ønsker departementet å evaluere dialogformer og -arenaer mellom sentrale myndigheter og nasjonale minoriteter, tilskuddsordninger, samt departementets samordningsrolle på politikkfeltet. Det overordnede formålet med gjennomgangen er å beskrive utviklingen av politikken de siste 20 årene og skissere hvordan regjeringen kan bidra til å styrke de nasjonale minoritetenes språk, kultur og situasjon i det norske samfunnet framover.

-Vi gleder oss veldig til å ta fatt på dette arbeidet, sier prosjektleder Ola K. Berge, seniorforsker ved Telemarksforsking. –Vi synes det er spennende at KMD valgte oss til å utføre denne utfordrende og interessante oppgaven, særlig med tanke på vår bakgrunn som kulturforskere. Det er ikke vanskelig å se minoritetspolitikken som kulturpolitikk, særlig dersom man legger vekt på at kultur – språk, tradisjoner og omgangsformer – er tett knyttet til identitet. Kultur og kulturforståelse er nøkkelen til gjensidig tillit, noe som igjen er avgjørende for en vellykket politikkutforming. Dette er vårt utgangspunkt og inngang til arbeidet, sier Berge videre.

Arbeidet vil bygge på intervju med et bredt utvalg representanter både for de nasjonale minoritetene og for embetsverket, i første rekke KMD. I tillegg vil det bestå av omfattende dokumentstudier, der de mest sentrale politikkdokumentene vil være i fokus.

Arbeidet skal være ferdig 1. oktober 2019.