Foto: iStock

Mulige endringer i finansieringen av private barnehager

april 4, 2019Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Telemarksforsking har utredet mulige endringer i modellen for tilskudd til private barnehager. Forslagene vil inngå i en kommende høring fra Kunnskapsdepartementet.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har vi undersøkt tre forslag til endringer i modellen for tilskudd til private barnehager.

Forslag nummer én går ut på å redusere eller fjerne pensjonspåslaget. Dette er i dag på 13 % av lønnskostnadene, og barnehager som har vesentlig høyere pensjonsutgifter enn dette, kan søke om tilleggsdekning. Ved reduksjon av pensjonspåslaget vil barnehagene i utgangspunktet få lavere tilskudd, samtidig som flere vil falle inn under ordningen med tilleggsdekning etter søknad. Et bortfall av pensjonspåslaget vil innebære at alle får pensjonstilskudd etter en kostnadsdekningsmodell.

Vi finner at dagens pensjonspåslag gir en betydelig overkompensasjon av reelle pensjonsutgifter i private barnehager. Flere søknader om tilleggsdekning vil medføre økte administrative kostnader, men det kan vanskelig tenkes at disse kommer i nærheten av den beregnede innsparingen som følger av redusert tilskudd. De private barnehagene overkompenseres både fordi de har lavere pensjonsutgift pr. årsverk og fordi de har færre årsverk pr. plass. De nye bemanningsnormene vil ganske sikkert medføre at overkompensasjonen vil reduseres noe.

Forslag nummer to går ut på å gi høyere tilskudd til små barnehager. På grunn av faste kostnader, koster det mer pr. plass å drive barnehager små barnehager. I dag gis tilskudd uavhengig av barnehagestørrelse, noe som i lengden gjør det vanskelig å opprettholde små barnehager. Vi foreslår en endring som kan sikre de små barnehagenes økonomi ved at alle barnehager får høyere tilskudd for de 25 første plassene og lavere tilskudd pr. plass utover dette.

Rapporten kan lastes ned her.