Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Per MangsetAktive prosjekter:

Tittel
Compendium of Cultural policies and trends i Europe

Publiseringer:

  • Rapporter (20)
  • Vitenskapelig publisering (24)
  • Paper, kronikker m.m. (18)

Annen faglig aktivitet:

19.11.2005: "Current trends in Cultural Policy Research" - Foredrag på fagkonferanse i kulturpolitikkforskning, Shizuoka University of Art and Culture - Hamamatsu, Japan 18/19.11.2005
26.08.2005: Sluttforedrag på konferansen "Den andre nordiske konferansen i kulturpolitikkforskning" - Högskolan i Borås, Sverige 25/26-08 2005
31.10.2004: "Regional cultural policies in North Europe" - foredrag på "European Forum for Arts and Heritage, General Assembly" - Lille, Frankrike, 28-31.10.2004
15.11.2003: Tendenser og utvikling i dansk kulturpolitikk. Kommentar til Jørn Langsteds innlegg på konferansen ”Nordisk kulturpolitikk i forandring”, Schæffergården, Danmark, 14.-16.11.2003
15.10.2003: Kunstnerroller i endring. Kapittel i Hodne/Sæbøe (red.) Kulturforskning. Universitetsforlaget, 2003.
04.10.2003: Kulturentreprenørene kommer. Artikkel i Bergens Tidende. Sammen med Torjus Bolkesjø
01.10.2003: Kulturstatistikk - med vekt på næringsmessige og økonomiske tilhøve, rapport i Norsk kulturråds notatserie. Sammen med Georg Arnestad.
15.05.2003: Norsk kulturråd. Armlengdesprinsipp under press. Artikkel i Charlotte Rørdam Larsen (red).: Kunstråd. Kulturpolitisk forskningssenter, Århus, 2003
10.03.2003: Foredrag om unge kunstnere og nye kunstnerroller på Norsk kulturråds konferanse om kunstnerpolitikk, 10. mars, 2003
03.03.2003: ”Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme! ” Om kunstnerroller i endring. Paperframlegging på kulturpolitisk forskerkonferanse i Århus, mars 2003
14.02.2003: Mange er kalt, men få er utvalgt. Kunstnerroller i endring. Innledning på sluttkonferanse for NFR, Program for kulturstudier, Bergen, febr. 2003
28.01.2003: Norsk kulturråd. Foredrag på konferanse om kulturråd/arts councils i ulike land, Universitetet i Århus, jan. 2003
17.01.2003: Artikkelen "Glokalisering? Om sentrum og periferi i kulturliv og kulturpolitikk", i Bjørkås (red): Kulturelle kontekster. Kulturpolitikk og forskningsformidling, bind I", Høgskoleforlaget, 2002.
11.01.2003: "Mange er kalt, men få er utvalgt. Kunstnerroller i endring". Plenumsforedrag på Norsk Sosiologforenings Vinterseminar, jan. 2003
10.01.2003: Redigert spesialnummer om Bourdieu og kulturforskningen av Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, nr. 2/2002, sammen med Sigrid Røyseng
29.11.2002: Den norske kulturpolitiske forvaltningsmodellen, foredrag på nordisk kulturpolitisk konferanse, Voksenåsen, nov. 2002
04.11.2002: Gjesteforelesninger om "Comparative cultural policy. The Nordic model in an international comparative perspective" og "Artist policy in late modernity. The transformation of the image of the artist" ved Universitetet i Jyväskylä, Finland, nov. 2002
01.11.2002: Boka "Idrett og politikk - kampsport eller lagspill", redigert sammen med Hilmar Rommetvedt, utgitt på Fagbokforlaget høsten 2002.
28.06.2002: The International Conference on Cultural Policy Research. Medlem av Scientific Committee. Utvelgelse av konferensearrangør, planlegging av konferanse, utvalg av papere. Samarbeid med `The International Journal of Cultural Policy` om redaksjon av spesialnumre av tidsskriftet, basert på konferansen (Wellington 2002, Montreal 2003/2004)
01.06.2002: Medlem av internasjonal ekspertgruppe for Europarådet som evaluerer Maltas kulturpolitikk. Rapport utarbeides
23.01.2002: `Many are called, but few are chosen’. Artist roles in transition`, paper presentert på `The Second International Conference on Cultural Policy Research, Wellington, New Zealand.
22.01.2002: Deltaking på `The Second International Conference on Cultural Policy Research`, Wellington, New Zealand
03.12.2001: Arrangement/deltaking på idrettsforskningskonferanse, Lifjell. Opposisjon paper og oppsummeringsinnlegg.
03.12.2001: Arrangement/deltaking på idrettsforskningskonferanse, Lifjell. Opposisjon paper og oppsummeringsinnlegg.
23.11.2001: Arrangering av workshop om forskning om scenekunstpolitikk, sammen med Sigrid Røyseng. Innledning.
21.11.2001: Seminar om folkemusikkutredning
24.09.2001: Redaksjonsmøte i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift
11.08.2001: Norsk kulturråds årskonferanse
09.07.2001: Workshop om Bourdieus betydning for kulturpolitikkforskning. Arrangement og innledning. Redigering av spesialnummer av Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, sammen med Sigrid Røyseng.
01.07.2001: Kunst, kvalitet og politikk. Norsk kulturråd – utredning, rapport nr. 22, 2001. Redigert sammen med Christian Lund og Ane Aamodt. Skrevet innledning sammen med de øvrige redaktørene
18.06.2001: `The cultural policy of Norway. The Nordic model in an international comparative perspective`, foredrag på konferanse arrangert av Norsk kulturråd, Goetheinstituttet, Centre Culturel Francais og British Council.
14.02.2001: Innlegg om idrettspolitikk i ulike land, workshop om idrettspolitikk, HiT, Bø
22.01.2001: Deltaking i referansegruppe for folkemusikkutredninge, Norsk kulturråd
10.01.2001: Idrettsforsking, Lifjell
02.01.2001: Medlem av utvalget som utreder `strukturendringer i bokbransjen`, Norsk kulturråd
01.01.2001: Norwegian cultural policy – goals and means, informasjonsartikkel på Utenriksdepartementets hjemmeside
01.01.2001: Arrangement av internt doktorgradsseminar for TF og HiT, et begrenset antall møter over hele året, sammen med Jan Ove Tangen
21.11.2000: Foredrag om 'Kultur gir helse?' på nasjonal konferanse om kultur og helse, arrangert av Sosial- og helsesdepartementet og Kulturdepartementet på Rikshospitalet
24.10.2000: Arrangering av høstseminar i Kulturpolitisk forskernettverk
23.10.2000: Foredrag om 'Offentlig kulturpolitikk i utakt?' på Høstseminar i Kulturpolitisk forskernettverk, Bø
13.10.2000: Foredrag om 'Offentlig kulturpolitikk ved et veiskille?' på NOKU-konferanse i Haugesund
25.09.2000: Foredrag om ’Glokalisering: Relasjoner mellom kulturelle metropoler og periferier’ på konferanse arrangert av Norges forskningsråd og Kulturdepartementet, Solstrand
12.09.2000: Foredrag om 'Sentrum og periferi i kulturliv og kulturpolitikk', Telemarksforsking/Bø hotell
29.08.2000: Seminar om bibliotekforskning, Norges forskningsråd
15.08.2000: Orientering til Kulturdepartementet om fransk kulturpolitikk
30.06.2000: '“Kulturskiller i kultursamarbeid'”, trykt i Aslaksen, Ellen/Lund, Christian (red.): Grenseløs utkant? Norsk kulturliv mellom sentrum og perferi. Rapport fra Kulturrådets årskonferanse 1999. Norsk kulturråd – rapport nr. 18, Oslo 2000.
23.03.2000: Gjesteforelesning om norsk og fransk kulturpolitikk/kulturpolitiske modeller ved universitetene i Lyon, Paris-Sorbonne, Strasbourg og Lille
31.12.1999: Rapporten 'Norwegian Cultural Policy - Characteristics and Trends', rapport nr. 3, Norsk kulturråd 1995 (sammen med Lidvin Osland) er trykt på russisk som artikkel i et russisk tidsskrift (utgitt i Arkangelsk). (Nærmere referanse vanskelig å oppgi pga skrifttyper/språk).
24.11.1999: Rammer og ytre påvirkningstrekk. Hva påvirker/bør påvirke regional kulturpolitikk? Foredrag på Østfold fylkeskommunes kulturkonferanse, 23.-24. november 1999
12.11.1999: Medarrangør av 'The International Conference on Cultural Policy Research', Bergen 10.- 12.11.1999
10.11.1999: The institutionalisation of cultural policy research, innledning til 'the International Conference on Cultural Policy Research, Bergen 10.-12.11.1999
10.11.1999: Utgitt boka 'Studier i kulturliv og kulturpolitikk', redigert sammen med Ellen Aslaksen og Georg Arnestad, på Høgskoleforlaget
04.11.1999: Foredrag om 'Kulturskiller i kultursamarbeid, om organisering av Norges internasjonale kultursamarbeid', Norsk kulturråds årskonferanse
10.07.1999: Publisert 'Kultursektor i endring. Rapport fra et forskningsseminar om kommunal kultursektor'. Arbeidsnotat nr. 33, Norsk kulturråd utredning-1999, (redigert i samarbeid med Jørgen Langdalen)
10.07.1999: Publisert 'Institusjon eller prosjekt - organisering av kunstnerisk virksomhet'. Rapport fra Kulturrådets årskonferanse 1998, Norsk kulturråd - utredning, rapport nr. 14 (redigert i samarbeid med Jørgen Langdalen og Christian Lund)
12.06.1999: Introduction to case study "Cultural Divisions in Cultural Cooperation", at the conference "Beyond Cultural Diplomacy - International Cultural Cooperation Policies: Whose Business is it Anyway?" Council of Europe, Circle, Krakow, Polen.
25.03.1999: Veier til kunstneryrket: Konkurranse, kvalitetshierarkier, seleksjon og strategisk adferd, foredrag/forelesning på symposium i prosjektet "Kulturell Uorden", Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen
05.03.1999: "Profesjonsmakt, kvalitetshierarkier og sorteringsmekanismer på kunstfeltet", foredrag på konferanse om "Symbolsk makt i Norge", Norges forskningsråds Program for kulturstudier, 4. og 5. mars 1999
18.02.1999: "Skillelinjer i europeisk kunstpolitikk" og "Kunstnerne i sentrum", to innledninger for Stortingets kulturkomite
07.12.1998: Medarrangør av 'Kultursektor i forvitring. Økonomisk og organisatorisk utvikling i kommunal og fylkeskommunal kultursektor'. Dagsseminar v/ Norsk kulturråd
07.12.1998: Publisert 'Kulturpolitikkforskning - om etablering av et forskningsfelt', artikkel trykt i Hodne, B. (red.): Kulturstudier. Kulturforståelse, kulturbrytning og kulturpolitikk, Norges forskningsråd, Program for kulturstudier, rapport nr. 1, Bergen 1998
19.10.1998: Arrangement av Høstseminar i Kulturpolitisk forskernettverk (årlig forskerkonferanse, finansiert av Norges forskningsråd, program for kulturstudier)
11.05.1998: Foredrag om "det kulturpolitiske nettverket som ble bygd opp på 1970- og 80-tallet", på nasjonal fylkeskulturkonferanse i regi av Kulturdepartementet og KS, Røros. Paneldebatt.
19.03.1998: Kulturpolitikkforskning - om etablering av et forskningsfelt, foredrag på Norges forskningsråds startkonferanse for "Program for kulturstudier", Solstrand v/Bergen
01.02.1998: Publisert 'Kunstnerne i sentrum. Om sentraliseringsprosesser og desentraliseringspolitikk innen kunstfeltet', Norsk kulturråd-utredning, rapport nr. 11, 1998
29.01.1998: Publisert 'Periodiseringen av norsk kulturpolitikk. En kommentar', i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, nr. 1/98
13.10.1997: Publisert 'Kulturskiller i kultursamarbeid. Om norsk kultursamarbeid med utlandet'. Norsk kulturråd - utredning. Rapport nr. 9.
01.10.1997: Publisert 'Norsk kultursamarbeid med utlandet. Billedkunst/Norwegian Cultural Cooperation with Other Countries: The Visual Arts', i Norsk Kunstårbok 1997, Universitetsforlaget
01.07.1997: Utgitt: Aslaksen, Ellen K./Bjørkås, S./Mangset, P. og Rønning, G.: Om St. meld. nr. 47 (1996-97) "Kunstnarane". Et bakgrunnsnotat til debatten om meldinga. Arbeidsnotat nr. 17, Norsk kulturråd - utredning 1997
01.07.1997: Bidratt til 'The Circle network: Conference reader. Privatisation/Désétatisation and Culture. Limitations or opportunities for cultural development in Europe?' Circle Round Table 11-14 June 1997, Amsterdam, The Netherlands. Country Reports: Norway/Per Mangset
01.07.1997: 'The Artists at the Centre! Centralisations processes and decentralisation policy in the Norwegian artistic field, paper lagt fram på internasjonal konferanse om "arts management" (AIMAC) i San Francisco, 29.6.-5.7.97
13.03.1997: Forelesning om "internasjonalt kultursamarbeid som sosialt stridsfelt", Estetikk og kultur, Universitetet i Aarhus
01.01.1997: Redaksjonsmedlem i "the European Journal of Cultural Policy"
10.10.1996: Gjesteforelesninger ved Universitetet i Jyväskylä, Finland, 9.-10. oktober
31.07.1996: Publisert artikkelen «Kulturpolitisk forskning i Norge: Fem prosjekter om kunstpolitikk» publisert i Kulturpolitisk Tidsskrift, meddelande från Bibliotekhögskolan, Högskolan i Borås, Sverige, nr 1996/2.
31.05.1996: Bidrag til notat om «idrettspolitisk forskning i Norge» utarbeidet for utredningsutvalg om samfunnsvitenskapelig idrettsforskning, under Norges forskningsråd, sammen med Nils Asle Bergsgaard og Jan Ove Tangen
31.05.1996: Utgitt rapporten «Kunstnerkår og kunstnerpolitikk. Tre prosjektbeskrivelser» (sammen med Aslaksen og Bjørkås) i Norsk kulturråds notatserie (arbeidsnotat nr. 10).
30.05.1996: Utgitt rapporten “Kunnskap om kulturpolitikk. Utviklingstrekk i norsk kulturpolitikkforskning”, i Norges forskningsråds KULT-serie, nr. 56 (redigert sammen med Svein Bjørkås, samt skrevet en av artiklene (alene) og en lengre innledning (også sammen med Bjørkås).
28.02.1996: Utgitt/redigert rapporten «Kulturfeltet i storbyene» (konferanserapport), i Norsk kulturråds rapportserie, nr. 6 (1996) (redaktør, sammen med Georg Arnestad)
31.01.1996: Utgitt rapporten «Norwegian Cultural Policy. Characteristics and Trends», i Norsk kulturråds rapportserie, nr 3. (1995) (sammen med Lidvin M. Osland) (21s).
31.01.1996: Bidratt til 'National Network for Cultural Policy, Norway', in van Hamersveld/van der Wielen (edit.): Cultural Research in Europe 1996, Boekman Foundation & Circle, Amsterdam 1996
01:10:03: Kulturstatistikk - med vekt på næringsmessige og økonomiske tilhøve. Arbeidsnotat nr. 54/2003, i Norsk kulturråds notatserie. Sammen med Georg Arnestad.