NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Trond Erik Lunder


Trond Erik Lunder er utdannet sosialøkonom (cand.oecon) fra Universitetet i Oslo i 2003. Han har arbeidet ved Telemarksforsking siden tidlig i 2004. Ved siden av ordinært prosjektarbeid er han knyttet til en doktorgradsutdanning innenfor kommuneøkonomi. Han har særlig arbeidet mye med barnehagereformen og barnehagefinansiering, med oppdrag både for kommuner og departement. Han har ellers arbeidet på flere forskningsprosjekter innen kommunaløkonomi, med statistiske analyser og bruk av KOSTRA-data som spesialfelt.


Aktive prosjekter:

Tittel
Endret inntektssystem etter kommunereformen - uten ferdig kart
Rammeavtale Agder 2015-16
Nytt tilskudd til private barnehager
Kartlegging og vurdering av utgifter og inntekter i hyttekommuner
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Rammeavtale Telemark 2014

Publiseringer:

  • Rapporter (32)
  • Vitenskapelige artikler (3)
  • Paper, kronikker m.m. (7)
Tittel Utgitt
Kostnader i barnehager i 2013 og nasjonale satser for 2016 2015
Personalkostnader pr. plass i barnehagene, 2013 2014
Nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015 2014
Utgiftsutjevningen i inntektssystemet - Delkostnadsnøkkel for barnevern 2013
Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014 2013
Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 - revidert versjon 2012
Hopning av levekårsulemper i storbyene 2012
Analyse av kostnader i barnehagane i 2010 2011
Gullgraving i sandkassa? 2011
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 2011
Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 2010
Utgifter i barnehager 2010
Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? 2010
Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet 2010
Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet 2010
Utgifter i barnehager 2010
Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager. 2009
Miljøoppgaver i kommunenes utgiftsutjevning 2009
Evaluering av Bokavtalen 2009
Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren 2008
Satser og utmålt beløp. 2008
Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser 2008
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten. 2006
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat - Sluttrapport 2005
Økonomiske effekter av en kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2005
Rammetilskuddendringer ved kommunesammenslåinger i Oppland 2005
Evaluering av forsøk med øremerkede tilskudd 2005
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Forsøket med øremerkede tilskudd - kan effekter spores i KOSTRA? 2004
Hva har forsøket med øremerkede tilskudd betydd for tjenestetilbud og lokaldemokrati? 2004
Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommunesammenslåing i Midt- og Nord-Gudbrandsdal 2004

Annen faglig aktivitet:

15.10.2014: Forelesning ved Høgskolen i Telemark om barnehagefinansiering. Masterprogram for Myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling
16.06.2014: Forelesning ved Høgskolen i Telemark om barnehagefinansiering. Masterprogram for Myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling
01.10.2008:

Presentasjon av modellen for beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager. Seminar arrangert av Fylkesmannen i Telemark for Telemarkskommunene.

27.08.2007: Welfare migration in Norway, paper presentert på IIPF Congress 2007 i Warwick
04.01.2007: Welfare migration in Norway - are welfare clients misled by municipal welfare benefit norms? Forskermøte for økonomer 2007.
15.11.2006: Ble tatt opp til doktorgradsprogram ved NTNU, institutt for samfunnsøkonomi
09.11.2006: Gjennomgang av modellen for likeverdig behandling av offentlige og private barnehager. Seminar i regi av kunnskapsdepartementet.
04.01.2006: Deltakelse på Forskermøtet for økonomer ved NHH, januar 2006
02.06.2005: Holdt et innlegg på Kommunedagene i Bø arrangert av Fylkesmannskontoret i Telemark. Tema var beregning av kommunal støtteplikt overfor private barnehager.
07.01.2005: Presentasjon av paperet "Er det bedre samsvar mellom politikernes budsjettprioriteringer og innbyggernes preferanser ved økt grad av rammefinansiering? Effekter av et forsøk." Forskermøtet for økonomer 2005