Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Heidi Haukelien


Heidi Haukelien er sosialantropolog med hovedfag fra Universitetet i Oslo og doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet som forsker siden 2000, og vært opptatt av problemstillinger spesielt knyttet til forholdet mellom politikk, styring og fagutøvelse. Hun har gjennomført en rekke prosjekter som innebærer feltarbeid og deltakelse på ulike nivå i endringsprosesser i sykehus og kommunale helsetjenester. Hun interesserer seg også for forholdet mellom de ulike forvaltningsnivåene, og hva som er vilkårene for et bærekraftig lokaldemokrati (likhet, likeverd, autonomi, myndighet og ansvar).  Av aktuelle prosjekter kan nevnes deltakelse i makt- og demokratiutredningen der hun var medforfatter i ”Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten” (2002). Sammen med Halvard Vike har hun evaluert kompetansehevingsprosjektet EVUK (oppdragsgiver: helsedirektoratet). Prosjektet identifiserer de nødvendige betingelsene for at kommunene skal kunne bygge opp og ta i bruk kompetanse i helse- og omsorgssektoren – et tema med relevans til den pågående Samhandlingsreformen.

Hun disputerte i august 2013 med avhandlingen Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen.


For tiden jobber hun blant annet med et prosjekt på oppdrag fra Oslofjordfondet der det søkes svar på hva som skal til for å øke verdiflyt og samarbeid på tvers av institusjonelle grenser i eldreomsorgen. Hun gjør for tiden også feltarbeid på Modum Bad psykiatriske sykehus. Feltarbeidet innebærer deltakende observasjon på alle klinikkenss avdelinger. Den overordnede problemstillingen knytter seg til kontekstens betydning for gjennvinning av helse.

Aktive prosjekter:

Tittel
Fou-prosjekt Krisesenter. Fase II
Velferdsteknologi og tjenesteyting  
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune  
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen

Publiseringer:

  • Rapporter (24)
  • Vitenskapelig publisering (6)
  • Bøker (1)
  • Paper, kronikker m.m. (22)
Tittel Utgitt
Maktens samvittighet 2002

Annen faglig aktivitet:

01.09.2011: Vararepresentant for Styret ved Telemarksforsking
11.04.2011: Foredrag ved lederutdanning. Handelshøyskolen BI, Modum kommune
01.03.2011: Anmeldelse av antologi: Dahlgren og Ljunggren (red.) Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet. I Norsk Antropologisk Tidsskrift 01/2011
01.02.2011:

Velferdsmysteriet. Kronikk i LO-Aktuelt nr.5/2011

21.01.2011:

Velferdsmysteriet. Kronikk i Dagens Næringsliv 21.01.11

20.01.2011:

Konferanse på Litteraturhuset i forbindelse med rapporten Frihet til likeverd

17.01.2011:

Velferdsmysteriet. Debatt på Litteraturhuset i forbindelse med utgivelse av rapporten Frihet til Likeverd. Oppdragsgiver KS

26.11.2010:

Paper på NEON-konferanse i Bodø. Additiv reformering.

20.10.2010:

Undervisning om velferd for 2. års sykepleierstudenter HiB.

06.09.2010:

Foredrag videreutdanning i geriatri, avdeling for helse- og sosialfag HiT.

05.11.2009:

Foredrag på konferanse arrangert av Rikskonsertene: Kulturkunnskap i en kunnskapskultur.

03.11.2009:

Deltatt med paper på nettverskkonferansen Norske Rom, arrangert av Universitetet i Bergen.

tittel: Nettverk og forpliktelser i velferdsstaten

03.03.2009:

2.utgave av Mellom mennesker og samfunn (Brodkorb og Rugkåsa red.) Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk.

15.12.2007: - I velferdsstatens randsone. Evaluering av Boteam Porsgrunn 2007. Rapport 1.2008. Høgskolen i Telemark.
15.08.2007: - Velferd ved reisens slutt. Haukelien, H og Vike, H. Rapport for Norsk Sykepleierforbund 2007
15.05.2007: - DUS - Den unge scenen. En evaluering. Haukelien, H. 2007. Norsk Kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget.
01.12.2006: - Norsk på nytt. En evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen? Haukelien, H. 2006. Norsk Kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget.
15.11.2004: - Kvinnelig bemanning. Om vilkårene for fagutøvelse og kvalitet i pleie- og omsorgsyrkene. Bakken, R., Haukelien, H. Løyland, K. Vike, H.
15.02.2002: - Anmeldelse for Norsk Antropologisk Tidsskrift av boken "Sundhedsplejerske-institutionens dannelse. En kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af velfærdsstatens embedsværk". (502 s.)Københavns Universitetet 2001. Av Henriette Buus.
13.09.2001: - Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. Bakken,R., Brinchmann, A., Haukelien, H. Kroken, R. Og Vike, H.Gyldendal Akademiske forlag.
31.05.2000: - Velferd i Mellom mennesker og samfunn (2001). Lærebok for helse- og sosialfaghøyskoler. Brodtkorb, E. Norvoll, R., Rugkåsa, M. (red.) Gyldendal akademisk