Med mestring og muligheter i fokus

januar 10, 2014 Kommunal økonomi og styring

Å skape mestringsopplevelser gjennom blant annet fysisk aktivitet har vært formålet med «MetARR», et tiltak rettet mot ungdom som har falt ut av videregående skole, og unge som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

MetARR er utviklet av attføringsbedriften GREP og har hatt nedslagsfelt i kommunene Kragerø og Drangedal. Tiltaket er todelt i den forstand at deltakerne først følger et undervisningsopplegg, for deretter å være ute i arbeidspraksis hos en lokal bedrift. To sentrale metodiske komponenter står sentralt i kurset: Å skape selvtillit gjennom fysisk aktivitet og ulike kognitive prosesser. Telemarksforsking har sett nærmere på hvordan tiltaket har utviklet seg underveis i prosjektperioden, og undersøkt hvordan deltakelsen har påvirket ungdommenes livssituasjon og motivasjon for arbeid eller utdanning.

Resultater fra spørreundersøkelse og intervjuer viser at MetARR har gitt gode resultater for deltakerne som har gjennomført tiltaket. Omtrent halvparten av de som fullførte har kommet i jobb eller er i et utdanningsløp etter at tiltaket var avsluttet. Mange opplever også at deltakelsen har bidratt til positive endringer både når det gjelder selvtillit og tro på egne evner, fysisk aktivitet og kosthold. Vi finner også at de som har hatt en endring i helseatferd eller opplevd økt mestringstro, i noe større grad har kommet i jobb eller utdanning sammenlignet med de som ikke har opplevd tilsvarende positiv endring.

Tiltaket har gjennomgått forholdsvis store endringer underveis i prosjektperioden på fire år. En viktig endring er at det er utviklet en godt fundert metodikk som i større grad ivaretar den enkelte deltakers personlige utfordringer og muligheter. Tiltaket har også blitt mer arbeidsrettet, med temaer som arbeidslivskunnskap og jobbsøking i fokus. I rapporten beskriver vi hvilke erfaringer disse endringene baserer seg på, og hvordan selve endringsprosessene har foregått. Vi gir også forslag til justeringer og forbedringsmuligheter dersom GREP velger å videreføre tiltaket i fremtiden.

Prosjektleder: Geir Møller

Rapporten kan lastes ned her.