Masterplan for Rjukan – Notodden industriarv

november 12, 2018Utviklingsprosjekter og prosessledelse Regional utvikling

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite fikk sist uke presentert Masterplan for verdiskaping og attraktivitet av prosjektleder Solveig Svardal fra Telemarksforsking.

Masterplanen skal være et verktøy som på den ene siden gir strategier for økt verdiskaping og attraktivitet basert på verdensarven og på den andre viser hvordan utvikling verdensarvområdene må skje i tråd med de forpliktelsene som følger med UNESCO-statusen.

Formålet med planarbeidet har vært todelt; å lage en god plan, men også sørge for en prosess som gjør at de ulike aktørene etablerer en felles forståelse av hva som er utfordringene og hvordan man kan jobbe sammen, i samhandling mellom det offentlige, næringsliv, frivillighet og forsking. En vesentlig del av planen er derfor hvordan den nå følges opp, sa Svardal.

Kommunestyrene i de tre vertskommunene for verdensarven Rjukan – Notodden Industriarv og Telemark fylkeskommune vedtok vinteren 2018 at det skulle utarbeides en masterplan for verdensarvområdet, etter at verdensarvrådet hadde satt arbeidet på dagsorden.

Masterplanprosess har resultert i et overordnet plandokument bestående av omforente visjoner og mål for å få til økt verdiskaping og attraktivitet for reiseliv, næringsutvikling og bosted, knyttet til utvikling av verdensarvverdiene. I tillegg består masterplanen av en innledende beskrivelse av de fremstående verdiene ved Rjukan – Notodden industriarv, tålegrenser for disse og en «Vær varsom-plakat» som alle som jobber med og inn mot verdensarven bør forholde seg til.

Masterplanen er ikke et juridisk dokument, men bør likevel brukes i alle former for planlegging enten det er arealplanlegging, forretningsplaner, eller rene strategiske planer. Den skal gi retning og være en samlet, overordnet strategi for verdiskaping og attraktivitet med utgangspunkt i verdensarven. Ansvaret for implementering av masterplanen ligger hos rådmennene.

Masterplanen skal ha tidshorisont som korresponderer med forvaltningsplanen, og rulleres etter hvert samtidig som den. Det årlige stakeholdermøtet i forbindelse med verdensarvrådet skal ha rapportering fra masterplanen på dagsorden.

Planen skal nå vedtas i de ulike organene, og det er ventet at det blir satt i gang en 3-årig satsing for å sørge for nødvendig samhandling og samordning som grunnlag for å gjennomføre strategiene og sette de planlagte aktivitetene i system.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Solveig Svardal

Planen vil bli publisert etter at den er vedtatt.