Foto: iStock

Vil du skrive masteroppgave om Oslofjorden?

oktober 30, 2023 Grønn omstilling

Prosjektet COASTREC (FRIKYST på norsk) skal støtte opp under Norges første helhetlige handlingsplan for Oslofjorden. I prosjektet skal vi undersøke hvilken rolle og hvilket potensial frivillige organisasjoner og frivillighet har i arbeidet med å endre fritidsbruk av kysten i en mer bærekraftig retning.

Handlingsplanen for Oslofjorden understreker at frivillige organisasjoner bidrar til å bedre forholdene for friluftsliv og til å ivareta naturmangfoldet i og ved Oslofjorden, og peker på disse som viktige samarbeidspartnere. Dette er i samsvar med FNs 2030-agenda, som anerkjenner at den tredje sektor er helt sentral i arbeidet for en bærekraftig framtid.

Prosjektets hovedakse er derfor FNs bærekraftsmål nr. 17 – Samarbeid for å nå målene. Forskerne skal samarbeide tett med organisasjonene Norsk Friluftsliv, DNT, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjorden Friluftsråd. Miljødirektoratet er nasjonal partner i prosjektet, og Oslofjordrådet vil kobles tett på arbeidet.

Oslofjorden er blant områdene med høyest biodiversitet i Norge og samtidig et svært viktig rekreasjonsområde for innbyggerne i regionen. Både miljøkvalitetene og adgangen til rekreasjonsområder er imidlertid under sterkt press. Adgang til blågrønne rekreasjonsområder er svært viktig for folkehelse og trivsel hos innbyggere i tettbefolkede kystbyer og -regioner. Dette ble svært tydelig under Covid 19-pandemien.

Miljøkvalitetene i Oslofjorden er imidlertid alvorlig truet. Rekreasjonsmulighetene hindres også av forskjellige former for kommersialisering, privatisering og ulovlige stengsler i strandsonen. Liberal dispensasjonspraksis, som omgår plan- og bygningslovens byggeforbud i 100-metersbeltet, har ført til økt hyttebebyggelse i områder som tidligere var viktige rekreasjonsområder.

Vi lyser dermed ut to masterstipend på 50.000 kroner hver til studenter som skriver oppgaver som er relevante for prosjektet.

 

Du får

  • 50.000 kr i stipend
  • sparring med en forsker fra COASTREC prosjektet (tidsavgrenset)

 

Du bidrar med

  • en muntlig presentasjon av masteroppgaven etter at du har bestått oppgaven

 

Søknadsprosess

Søknaden skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse for oppgaven (maks 3 sider). Prosjektbeskrivelsen bør omhandle teori, problemstilling, metode og hvorfor oppgaven er faglig relevant for COASTREC (FRIKYST) prosjektet.

Send søknaden på e-post til Rebekka.S.Myhrer@tmforsk.no. Oppgi også studiested, studieretning og telefonnummer.

Frist 15. desember 2023

 


COASTREC-prosjektet er ledet av Marianne Singsaas og Telemarksforsking, og spørsmål kan rettes til Marianne.Singsaas@tmforsk.no eller Rebekka.S.Myhrer@tmforsk.no

Les mer om prosjektet her.

   

Skal du skrive masteroppgave om et annet tema som kan være relevant for oss?

Da kan du søke på vårt ordinære masterstipend her.