Foto: iStock

Malin og Hanna får masterstipend

februar 5, 2024

Telemarksforsking sine to masterstipend for våren 2024 går til masterstudentene Malin Høiseth ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Hanna Lovise Skagestad Tørre ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Blant totalt 38 søkere vant Malin og Hanna Telemarksforsking sin utlysning av masterstipend 15. desember 2023. Dermed får de 15.000 kr hver i masterstipend og blir koblet til hver sin forsker som sparringspartner for masteroppgaven.

 

Sosial innovasjon for å oppnå god folkehelse

Hanna Lovise Skagestad Tørre studerer master i folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun setter søkelyset på hvordan sosial innovasjon kan skape god folkehelse i sin masteroppgave.

Hanna Lovise Skagestad Tørre

Hanna Lovise Skagestad Tørre Foto: privat

– Sosiale entreprenører har vist at gjennom å tenke nytt og annerledes, så kan man skape verdier og løse samfunnsfloker, forteller Hanna. Likevel er det foreløpig lite konsensus om hva en sosial entreprenør er og hvordan samarbeid med sosiale entreprenører ser ut.

– Ved å benytte meg av en sosial entreprenør som case i min masteroppgave, ønsker jeg å undersøke hva som er barrierer og suksessfaktorer ved samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører, og hva som kan bidra til langsiktige samarbeid.

Oppgaven vil gi innsikt i hvordan legge til rette for gode samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører, og gjennom gode samarbeid være bedre rustet i møte med lokale samfunnsutfordringer, forklarer Hanna videre.

Hanna er koblet opp mot seniorforsker Christine Hvitsand som sparringspartner fra Telemarksforsking. Christine arbeider med utvikling og omstilling mot mer bærekraftige samfunn, og med utfordringer, løsninger og samhandling på tvers av sektorer. Hun har arbeidet med en rekke ulike prosjektet knyttet til samhandling mellom ulike aktører.

 

Atferdsendringer i husholdningers strømforbruk

Malin Høiseth studerer master i bærekraftsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). I hennes masteroppgave undersøker hun atferdsendringer i husholdninger sitt strømforbruk.

Malin Høiseth

Malin Høiseth Foto: privat

Overgangen fra fossil til fornybar energi har ført til økt elektrifisering i samfunnet, noe som krever utvidelse og bedre utnyttelse av kraftsystemet, forteller Malin. Frem til nå har strømforbrukerne vært passive forbrukere i kraftsystemet. Pilotprosjekter har testet styring av fleksible ressurser, som f.eks. varmtvannsbereder, varmepumpe, varmekabler og elbil-lading i husholdningene, for å fordele døgnets strømforbruk uten at komfort i hjemmet ble påvirket. Fleksibilitet som blir tilgjengeliggjort av husholdningene kan samles av en aggregator som deretter selger det i volum i markedet for å dekket et etterspurt behov.

– Masteroppgaven min vil analysere data fra en spørreundersøkelse for å utforske husholdningers atferdsendringer i forhold til strømforbruk og utnyttelse av fleksible ressurser, forklarer Malin. Hva motiverer atferdsendringer, har smarthusteknologi og kunnskapen folk tilegner seg betydning for atferdsendringer? Og er det forskjeller i atferd innenfor for eksempel ulike aldersgrupper, inntektsnivå eller boligtype. Videre ønsker jeg å undersøke tillit til aggregatorer som en mulig barriere for utnyttelse av fleksibilitet.

– Økt kunnskap om strømkundene og tillit vil være til nytte for aktører innenfor kraftmarkedet, både eksisterende strømleverandører, nettselskaper, fremtidige aggregatorer og for utforming av offisielle retningslinjer. Mer effektiv utnyttelse av kraftsystemet vil kunne bidra til frigjøring av kapasitet i strømnettet. Videre vil det redusere behovet for å bygge ut strømnettet i naturen.

Malin er koblet opp mot forsker Regine Sønderland Saga som sparringspartner fra Telemarksforsking. Regine forsker på bærekraftig utvikling, samskaping og stedsutvikling og har en PhD i smartbytematikk med fokus på energisparing og atferdsendring blant studenter.

 

Neste søknadsfrist er 15. desember 2024

For studenter som skal levere masteroppgave våren 2025, er neste frist for å søke masterstipend 15. desember 2024.

 

Studenten får

  • 15 000 kr i stipend
  • Sparring med en forsker fra Telemarksforsking (tidsavgrenset)
  • Muligheter for å knytte seg opp til pågående forskningsprosjekter ved Telemarksforsking dersom det er relevant og praktisk mulig. Det blir i så fall tilpasset hver enkelt student og prosjektsituasjonen ved Telemarksforsking.

 

Studenten bidrar med

  • Muntlig presentasjon av masteroppgaven for Telemarksforsking etter at du har levert og fått godkjent oppgaven

 

Søknadsprosess

Send en kort beskrivelse (maks 3 sider) av masterprosjektet på epost til Rebekka.S.Myhrer@tmforsk.no. Søknaden bør inneholde teori, problemstilling og metode. Du skriver i tillegg noen setninger om hvorfor du mener temaet ditt er faglig relevant for oss. Oppgi også studiested, studieretning og telefonnummer.

Søknadene blir vurdert av faggruppelederne etter følgende kriterium og vektig:

  • Generell prosjektkvalitet (60 %)
  • Relevans for fagområdene til Telemarksforsking (40 %)

 

Telemarksforsking holder til i Bø i Telemark, og er et nasjonalt samfunnsvitenskapelig forskingsinstitutt. Vi ønsker søkere fra hele Norge.