Kunstnere under pandemien

desember 15, 2021 Kulturliv og kulturpolitikk

Den er store forskjeller i hvordan pandemien har påvirket kunstnernes inntekt og arbeidstid, viser foreløpige funn fra Kunstnerundersøkelsen.

Rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking på oppdrag for Kulturrådet. Et av hovedfunnene handler om betydelige forskjeller i hvordan pandemien har påvirket inntekt, arbeidstid og andre forhold, knyttet til hvilken yrkesgruppe kunstnerne i undersøkelsen tilhører. Kunstnere som har sitt virke nært knyttet til publikum har, ikke overraskende, blitt langt mer påvirket av pandemien enn kunstnere som ikke direkte utfører sin kunst i samhandling med et publikum. Forfatterne finner også betydelige kjønnsforskjeller; mannlige kunstnere tjener gjennomsnittlig mer enn kvinnelige, men har hatt en større nedgang i inntekt.

 

Nedgang i inntekter

Kunstnere har ofte ulike inntektskilder, siden inntekt som stammer direkte fra kunst for de fleste er for lave til å leve av. De sper derfor på med inntekt fra undervisning eller andre jobber hvor kunstutdanning og erfaring kan benyttes direkte, men også andre ikke-kunstneriske jobber.

 

Kunstnerne generelt rapporterer at inntekten som er knyttet til kunst i gjennomsnitt har falt 11 prosent fra 2019 til 2020, mens totalinntekten sank med 1 prosent. Dette betyr at kunstnerne har klart å skaffe andre inntektskilder under pandemien. Det er også store forskjeller mellom kunstnere; Musikere rapporterer en nedgang på 17 prosent i kunstnerisk inntekt, og 4 prosent på totalinntekt. Størst har nedgangen vært for populærmusikere.

 

For nær alle kunstretningene blir det rapportert om betydelige kjønnsforskjeller. Kvinner har hatt en langt lavere nedgang enn menn, og innen enkelte kunstretninger har også kvinner hatt noe økning. Disse endringene har medført at de relativt store kjønnsforskjellene i lønn i kunstfeltet som har eksistert i lang tid var mindre markante i 2020. En mulig grunn til at kvinnelige kunstnere har blitt mindre rammet, kan henge sammen med at menn henter mer av sin inntekt fra privatmarkedet, mens kvinner får mer av inntekten gjennom offentlig subsidierte oppdragsgivere. Under pandemien er det primært privatmarkedet som har blitt rammet.

 

Populærmusikere har mistet to og et halvt månedsverk

Kunstnere generelt oppgir å ha hatt en nedgang på 6 prosent arbeidstid, eller 98 timer. Denne nedgangen har i sin helhet vært knyttet til kunstnerisk arbeid. Også her finner vi store forskjeller mellom kunstnerne. Innen bilde- og formkunst har det vært en nedgang på i overkant av et ukesverk, mens musikere oppgir å ha gått ned over fem ukesverk. Det er populærmusikere som har hatt den største nedgangen, med nesten to og et halvt månedsverk. Mesteparten av nedgangen er innenfor kunstnerisk arbeid.

 

Det er igjen kunstnere som utøver kunst i en umiddelbar relasjon til publikum som har blitt rammet hardest.

 

Delrapport fra 16. desember finner du her.