Bilde av La-Rel Easter fra Unsplash

Kostnadsforskjellen mellom private og kommunale barnehager øker

april 3, 2020Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Telemarksforsking rapporter årlig om kostnader og kostnadsutvikling i barnehagesektoren til Utdanningsdirektoratet. Nå er tallene for 2018 klare. Den nye bemanningsnormen ser ut til å påvirke kostnadene.

Forskjellen mellom kommunale og private øker

Telemarksforsking har levert en ny rapport med analyser av kostnader i barnehager. Denne gangen er det regnskapsåret 2018 som dokumenteres. Kostnadsveksten fra 2017 til 2018 var høyest i kommunale barnehager, og det betyr at kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager øker for tredje år på rad. Kostnad pr. plass var 9,8 % lavere i private barnehager enn i kommunale barnehager i 2018. Inkluderer vi utgifter til særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov, som i større grad skjer i kommunale barnehager, er kostnadsforskjellen 16,2 %.

Kostnadsveksten både i kommunale og private barnehager er høyere enn den generelle veksten i kommunale kostnader. Fra 2017 til 2018 kan nok dette delvis skyldes innføringen av pedagognorm og bemanningsnorm. Full effekt av bemanningsnormen vil imidlertid komme senere ettersom fristen for å oppfylle denne ble satt til august 2019.

Stor variasjon mellom kommunene

Det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder kostnader i de kommunale barnehagene. Kostnadsvariasjon mellom kommunene vil gi variasjon i tilskuddsnivå, men kostnadsvariasjonen blant private barnehager reflekterer i liten grad kostnadsvariasjonen mellom kommuner.

I årets temakapittel ser vi nærmere på kostnadsvariasjonen mellom kommunale barnehager. Vi finner at kommuner med høye inntekter og spredt bosetting har høyere kostnader pr. plass. Lavere arbeidsgiveravgift i distriktskommunene veier ikke fullt opp for merkostnaden ved spredt bosetting. Kommuner med høye kostnader har færre barn pr. barnehage og færre barn pr. årsverk. Forhold som kommunestørrelse, befolkningsutvikling, andel barn og politisk sammensetning har ingen signifikant effekt.

Andre tema i rapporten er utvikling i plasser og samlede kostnader i barnehagesektoren, finansieringskilder og kapitalkostnader i kommunale barnehager. For de private barnehagene ser vi også på overskudd og underskudd, pensjon og transaksjoner med eier eller andre nærstående parter.

Prosjektleder er seniorforsker Trond Erik Lunder.

Her finner du rapporten.