Kostnader ved Teater Ibsen-etablering i Vestfold

mai 21, 2014 Kulturliv og kulturpolitikk

På oppdrag fra Teater Ibsen AS har vi kalkulert og vurdert kostnadene ved etablering av et senter for produksjon av barne- og ungdomsteater i Vestfold.

Det er én av eierne, Vestfold fylkeskommune, som ønsker en slik etablering.

Vår kostnadsberegning er basert på to alternativer:

  1. Etablering med egne, faste kontor- og produksjonslokaler i Vestfold.
  2. Etablering med faste kontorlokaler og leie av produksjonslokaler i Vestfold.

Våre beregninger viser at en etablering med egne, faste kontor- og produksjonslokaler vil ha en kostnad på 9,015 mill kr, mens en etablering med faste kontorlokaler og leie av produksjonslokaler er kostnadsberegnet til 10,065 mill kr. Kostnadsanslagene er basert på dokumentasjon fra Teater Ibsen, regnskap fra Barneteatret Vårt i Ålesund og bl.a. disse forutsetningene:

  • Hoveddelen av den tekniske produksjonen av forestillinger foregår i Skien, mens siste del av prøvetida (to uker) og første del av spilleperioden (tre uker) foregår i Vestfold.
  • Det er lagt opp til to produksjoner årlig tilknyttet senteret i Vestfold. Én i regi av Teater Ibsen, og én i samarbeid med andre grupper. I tillegg er det lagt inn kostnader til et gjestespill.
  • Det er lagt til grunn to fast ansatte ved senteret i Vestfold, i tillegg til økning av staben i Skien med tre årsverk.
  • Det er lagt inn en post med andre kostnader i beregningen, basert på kostnadene Barneteatret Vårt har. Kostnader til teknisk innleie er tona ned med forutsetningen av at deler av den økte bemanningen er tekniker(e) og at teknisk utstyr langt på vei er tilgjengelig i de faste lokalene eller leide lokaler.
  • Det er lagt inn to alternative anslag på husleie/leie av produksjonslokaler ut fra om Teater Ibsen har faste lokaler i Vestfold eller baserer seg på å leie produksjonslokaler.
  • Det er ikke lagt inn kostnader til planleggingsseminar og forprosjekter, som var gjort i en utredning høsten 2013.

Kostnader til investeringer ved etablering er ikke en del av våre beregninger. Tallene ovenfor viser derfor til årlige driftskostnader. Vi har heller ikke gått nærmere inn på inntektssida, utenom at vi har beregnet et høyere statlig tilskudd på henholdsvis 6,3 og litt over 7 mill kr dersom etablering av senteret ikke skal fortrenge dagens aktivitet ved Teater Ibsen. Et statlig tilskudd i en slik størrelsesorden vil utløse henholdsvis 2,7 millioner eller litt over 3 millioner i økte tilskudd fra de regionale eierne Vestfold og Telemark fylkeskommuner og Skien kommune, siden regionteatrene er finansiert med en fordeling på 70 prosent på staten og 30 prosent på lokalt/regionalt. 

Dersom det etableres et senter i for produksjon av barne- og ungdomsteater i Vestfold, og inntektene til Teater Ibsen ikke økes, vil all annen aktivitet ved teateret fortrenges.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson er Anja Hjelseth.