Kompetanse om vold og overgrep i asylmottak

mars 1, 2022 Helse, utdanning og velferd

Ansatte i asylmottakene har generelt god kunnskap om vold og overgrep. Likevel etterlyser ansatte i mottakene muligheter for å vedlike kunnskap og kompetanse.

Dette viser en nylig publisert rapport fra Telemarksforsking, utarbeidet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Rapporten viser at UDIs retningslinjer fungerer som en god veiledning, men at det er forhold som bør styrkes. Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse til ansatte ved 14 mottak, intervju med ledere og ansatte i fire mottak, mottakenes samarbeidspartnere i kommunen og UDI-ansatte.

 

Mye kunnskap, men behov for mer

Har de ansatte på asylmottak tilstrekkelig kompetanse og kunnskap til å identifisere og følge opp vold og overgrep? Dette var et av spørsmålene undersøkelsen tok utgangspunkt i. Undersøkelsen viser at en stor del av de ansatte opplever å ha god kunnskap om vold og overgrep i nære relasjoner, kunnskap om tegn og signaler på vold og overgrep, samt kunnskap om lover, regler og rutiner. Motaksansatte opplever likevel å ha begrensede ferdigheter i å identifisere og følge opp slike saker i praksis, og etterlyser mer opplæring for å vedlikeholde kunnskapen og kompetansen.

 

Godt regelverk, kompleks virkelighet

UDI har omfattende retningslinjer som omhandler vold og overgrep. Disse gir detaljerte beskrivelser av hvordan de mottaksansatte skal handle, og de ansatte er stort sett godt fornøyde med regelverket. Retningslinjene er nødvendige, men de er ikke tilstrekkelige. Dette handler om at de konkrete sakene i praksis er såpass komplekse at retningslinjene ikke kan gi en detaljert veiledning i hvordan mottakene skal handle i de konkrete sakene.

 

Veiledning fra UDI

UDIs veiledning er viktig for mottakene i saker som gjelder vold og overgrep. De aller fleste mottaksansatte som har fått bistand fra UDIs regionskontor synes samarbeidet har fungert godt. Det trekkes frem at de er lett tilgjengelige og at det er lav terskel for å ta kontakt. Kompetansen til de ansatte ved regionskontorene som bistår mottakene i slike spørsmål varierer imidlertid. I tillegg er det blant de UDI-ansatte ulike oppfatninger om hva veilederrollen skal inneholde og hvor langt de skal gå i å bistå mottakene. I rapporten blir det anbefalt å tydeliggjøre denne rollen.

 

Rapporten kan leses i sin helhet her.