Klimarobust landbruk

mars 14, 2019Uviklingsprosjekter og prosessledelse Regional utvikling

Oslofjordfondet har innvilget et prosjekt som skal bidra til et mer klimarobust landbruk i Vestfold og Telemark

Telemarksforsking skal lede prosjektet, gjennomføre intervjuer med bønder og fasilitere workshoper mellom landbruksforvaltningen, bønder, klimaforskere og samfunnsforskere.

Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap om effektiv klimatilpasning i landbruket, slik at vi kan være i stand til å øke den regionale matproduksjonen, i tråd med nasjonale og internasjonale mål for berekraftig utvikling.

Globale klimaendringer blir av norske politikere regnet som en av våre tids største trusler, og landbruket er en av de sektorene som i størst grad vil bli rammet. De siste årenes ekstremvær har ført til store avlingstap og nedslakting av besetninger, og er en betydelig trussel mot den nasjonale matproduksjonen.

Hvordan landbruksproduksjonen kan tilpasses klimaendringene er avgjørende for å kunne holde oppe en nasjonal bærekraftig matproduksjon. Dette krever ny kunnskap om hvordan et endret klima vil påvirke landbruket lokalt innenfor forskjellige klimasoner, regioner eller mindre geografiske områder, som fylker eller kommuner.

I dette prosjektet vil vi bruke kornproduksjon som case, fordi dette er den produksjonen som har vist seg å ha størst utfordringer i ekstremværsituasjoner. Bare i 2018 er anslått avlingstap i regionen over 300 mill NOK.

Prosjektet har ambisjoner om å finne svar på

  • Hvilke konsekvenser klimaendringene har hatt for kornprodusentene i Vestfold og Telemark
  • Hvilke utfordringer klimaendringene har skapt for kornproduksjonen i Vestfold og Telemark?
  •  Hvordan kornprodusentene i Vestfold og Telemark har tilpasset seg ekstremværet i 2017 og 2018
  • Hvilke klimaindekser det er nyttig å få større innsikt i innenfor denne sektoren, for å være bedre rusta for klimaendringer
  • Hvilke nye kunnskapsbehov har vi for å gjøre landbruket mer klimarobust?
  • Hvordan bør de regionale virkemidlene innrettes for å oppnå et klimasmart landbruk i Vestfold og Telemark?
For mer informasjon: Prosjektleder Solveig Svardal