Kapitalkostnader i kommunene

januar 19, 2022 Kommunal økonomi og styring

Telemarksforsking har sett nærmere på beregningsgrunnlaget for utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. Vi foreslår å videreføre praksisen med å holde kapitalkostnader utenom.

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Inntektssystemutvalget, vurdert om avskrivingene i KOSTRA gir et godt anslag på kommunenes kapitalkostnader, slik at disse kan benyttes i beregningsgrunnlaget for inntektssystemet.

Vår gjennomgang viser at vi ikke vil foreslå noen endringer i beregningsgrunnlaget for utgiftsutjevningen i inntektssystemet, dvs. fortsatt holde kapitalkostnader utenom. Avskrivingene i KOSTRA – basert på blant annet historisk kost og et brutto avskrivningsgrunnlag, kan gi et upresist uttrykk for variasjonen i kapitalkostnader mellom kommuner. En fordeling av ressurser tilsvarende et flatt tilskudd pr. innbygger vurderer vi til å være en akseptabel tilnærming.

Rapporten «Kapitalkostnader i kommunene» kan leses her.