Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet

januar 16, 2014 Kommunal økonomi og styring

Et samarbeid mellom knutepunktkommunene om barnevern, fortrinnsvis i én større interkommunal tjeneste, vil være den beste løsningen for å sikre et mest mulig enhetlig og likeverdig barnevernstilbud for alle KnS-kommunene.

Rapporten, som Telemarksforsking har skrevet på oppdrag fra Knutepunkt Sørlandet, ser nærmere på hvilke krav som stilles til barneverntjenesten i kommunene som følge av endringer i barnevernloven, og hvilke konsekvenser økte krav kan få for kommunene i Knutepunkt Sørlandet (KnS).

Rapporten konkluderer med følgende anbefalinger til samarbeid:

  1. Fortsette som i dag. Ikke anbefalt. En lite fremtidsrettet løsning som ikke tar de økte kravene som stilles til det kommunale barnevernet på alvor.
  2. Fullt sammenslått barnevern. Anbefalt, men ikke i første omgang. Den nødvendige viljen og tilliten er ennå ikke på plass for å få dette til.
  3. Deler av regionen. Vi anbefaler her at barnevernsledernes foretrukne samarbeidsalternativ realiseres. Dette innebærer to barnevernstjenester i regionen, sammensatt slik: 1) Lillesand, Kristiansand, Songdalen, Søgne og 2) Birkenes, Iveland og Vennesla. Dette alternativet vil være stort nok til å sikre kommunene tilgang på et fagmiljø som er stort og robust nok til å videreutvikle mer spesialiserte tjenester. Alternativet forutsetter imidlertid at alle kommunene i regionen samarbeider på noen områder av tjenesten.
  4. Deler av tjenesten. Vi anbefaler at alle kommunene samarbeider om deler av tjenesten. Tjenestene bør selv vurdere hvilke deler av tjenesten dette skal være. Samarbeid er spesielt aktuelt for tiltaksbank, adopsjon,kompetanseheving, fosterhjemsoppfølging og tilsyn.

 Vår prosjektleder har vært Ailin Aastvedt.