Foto: iStock

Innovativ distriktssatsing i Viken

desember 19, 2023 Kommunal og regional utvikling

Bygdemiljøpakkene framstår som en spennende og innovativ satsing. Til tross for utfordringer, har satsningen vært vellykket konkluderer Telemarksforsking.

– Bygdemiljøpakkene er et politisk initiert prosjekt i Viken fylkeskommune som ble igangsatt i 2020 for å bidra til å styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling, forteller prosjektleder Bent Brandtzæg. Telemarksforsking har drevet følgeforskning i siste fase av prosjektet fra februar 2023 til oktober 2023.

Aremark, Lunner og Rollag er kommunene som er med i bygdemiljøpakkene som pilotkommuner. Følgeforskningen baserer seg i hovedsak på intervjuer med deltakende aktører i Viken fylkeskommune og de tre kommunene.

 

En politisk initiert distriktssatsing

Med bygdemiljøpakkene ønsket Viken fylkeskommune å undersøke hvordan de kan bidra til god lokalsamfunnsutvikling i de minste kommunene ut fra kommunenes behov. Målet har vært at kommunene skal være sentrale aktører i arbeidet. Stedsidentitet og lokal tilpasning var utgangspunkt for pakkenes oppbygning og innhold, og kommunene skulle identifisere behov og problemstillinger. For fylkeskommunen har det vært et mål å teste ut nye tverrfaglige samarbeidsmetoder og helhetlig virkemiddelbruk.

– Bygdemiljøpakkene legger opp til en mer åpen og bred inngang til utviklingsarbeidet i distriktskommunene. Her blir det også lagt opp til å jobbe på en samskapende måte etter inspirasjon fra kommune 3.0, forteller Brandtzæg.

 

Sentrale erfaringer

– Det var utfordringer med å finne formen på samhandlingen i en tidlig fase av prosjektet. Samarbeidet har imidlertid gått seg til etter hvert som partene er blitt bedre kjent med hverandre og forståelsen av behovet for kunnskapsgrunnlag, medvirkning og planer for arbeidet har modnet, sier Brandtzæg.

Viken fylkeskommune har gått gjennom sitt virkemiddelapparat for å vurdere om de kan samordnes og koordineres på en bedre måte for å støtte distriktskommunenes behov. Arbeidet med bygdemiljøpakkene har skapt økt engasjement for utviklingsarbeidet, og kommunene er blitt bedre kjent med fylkeskommunen og hvordan fylkeskommunen kan bidra i arbeidet. Ikke minst har arbeidet skapt økt bevissthet om hva som kreves for å drive utviklingsarbeid, få en forståelse for handlingsrommet og hva slags virkemidler som er aktuelle.

 

Samskapende arbeidsmetode

Arbeidet i bygdemiljøpakkene var basert på samskaping.

– Når ulike aktører med ulik kompetanse bidrar i slike prosesser blir det lettere å få belyst utfordringer fra ulike synsvinkler og det blir lettere å få opp nye ideer, forklarer Brandtzæg. Tilnærmingen har vært tidkrevende, men gitt mer gjennomtenkte og helhetlige tiltak enn ellers. Samtidig har fylkeskommunens muligheter for å ivareta sin samfunnsutviklerrolle overfor distriktskommunene blitt styrket.

Utfordringene i bygdemiljøpakkene er at arbeidet har vist seg tids- og ressurskrevende. Det har tatt tid på å avklare forventninger og roller mellom deltakerne. Det er også begrenset hva små kommuneorganisasjoner har kapasitet til å håndtere og følge opp. Ikke minst har det vært krevende å finne løsninger på tyngre utfordringer som distriktskommunene står over, f.eks. knyttet til samferdsel og mobilitet.

 

Rapport med råd for nye distriktsatsninger

– Samlet vurderer vi likevel de positive effektene av bygdemiljøpakkene å være større enn utfordringene. Vår konklusjon er at bygdemiljøpakkene framstår som en spennende og innovativ satsing, som til tross for utfordringer, har vært nokså vellykket, sier Brandtzæg.

– Mange av utfordringene vi avdekket kan reduseres eller forebygges. Rapporten inneholder derfor også råd og anbefalinger ved en eventuell distriktssatsing i nye fylkeskommuner når Viken fylkeskommune oppløses. Rådene kan også være av interesse for andre fylkeskommuner som ønsker å iverksette tilsvarende satsinger.

Et slikt råd er å inngå samarbeidsavtale eller partnerskapsavtale mellom fylkeskommune og kommunene. Videre er det å knytte utviklingsarbeidet sterkere opp mot kommunenes ordinære planprosesser og å sette av dedikerte ressurser i fylkeskommunen som kan støtte opp om lokale samfunnsutviklingstiltak med utgangspunkt i fylkeskommunens helhetlige virkemiddelapparat.

Les hele rapporten her