Innovasjon i offentlig sektor

januar 16, 2023

Innovasjon er et populært ord både innenfor og utenfor offentlig sektor. Nylig publiserte Telemarkforskings Ailin Aastvedt sin første PhD-artikkel om innovasjon i det nystartede tidsskriftet Nordic Journal of innovation in the public sector.

Artikkelen har fått tittelen Co-creation, Collaborative Innovation and Open Innovation in the Public Sector: A Perspective on Distinctions and the Convergence of Definitions, og er skrevet sammen med Ulla Higdem. Artikkelen er en litteraturgjennomgang av forskning på innovasjon i offentlig sektor, hvor det offentlige samarbeider med innbyggerne om innovasjon.

Samskaping, samarbeidsdrevet innovasjon og åpen innovasjon

Gratulerer med første publikasjon i PhD-graden! Hvordan inngår artikkelen i doktorgradsprosjektet ditt?

– Vi ser nærmere på begrepene samskaping, samarbeidsdrevet innovasjon og åpen innovasjon. Alle doktorgrader trenger en litteraturgjennomgang for å vise oversikt over fagområdet. Når jeg startet var planen at gjennomgangen skulle inngå i «kappen» som viser at jeg har oversikt over fagfeltet, og dermed si noe om hva som er mitt forskningsbidrag. Etter hvert utviklet det seg til en artikkel.

Hva gjør innovasjon i offentlig sektor til et særlig interessant forskningsfelt for deg?

– Jeg har jobbet med og i offentlig sektor nesten hele mitt liv, så offentlig sektor, og da spesielt det nivået som er nærmest folk – nemlig kommunesektoren, er det fagfeltet jeg brenner for. Det handler om å utvikle sektoren, der målet med innovasjon er å skape offentlig verdi og et bærekraftig velferdssamfunn. Og det sier vel seg selv at det er viktig og spennende å forske på.

Å klargjøre begrepene

Hva vil du si er hovedfunnene i artikkelen?

– Vi finner at begrepene er høyst ulikt definert og at de ofte er brukt i litteraturen uten at begrepene er gitt noen presis definisjon. Vårt bidrag er et forsøk på å klargjøre begrepene, slik at fremtidig forskning skal bli mer presis. I forskning tenker vi med og om begreper, og derfor er det viktig at de er presise. Vi finner at begrepet samskaping bygger på og forsøker å forene to ulike forskningsretninger. En retning handler om innovasjon og kommer fra privat sektor, mens den andre retningen handler om demokrati og innbyggerinvolvering. Vi mener at forskningen i for liten grad legger vekt på særtrekkene ved offentlig sektor og de utfordringene samarbeid om innovasjon fører med seg. Vi finner også at de nordiske landene har en spesielt sterk posisjon i dette forskningsfeltet.

Avslutningsvis anbefaler vi at denne forskningen i større grad tar inn perspektiver fra relaterte fagområder, som forskning på team og samarbeid. Vi ser også at forskningen i stor grad er positiv normativ, og har mindre fokus på utfordringene innovasjon i offentlig sektor medfører.

Norden i forskningsfronten

Nordic Journal of Innovation in the public sector er et helt nystartet tidsskrift som ble etablert av forskningsnettverket det nasjonale forskernettverket for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF) i 2021. Ailin var Telemarksforskings representant inn i samarbeidet, og har derfor fulgt arbeidet med å opprette tidsskriftet. INNOFF arbeider for å synliggjøre og aktualisere forskningen på innovasjon i offentlig sektor, og å forbedre samspillet mellom forskning og det offentlige.

Kan du fortelle litt mer om tidsskriftet?

– Dette er et tidsskrift som nettverket har jobbet med å få opp fordi det har vært et behov for et tidsskrift som har et nordisk perspektiv på innovasjon i offentlig sektor. Den nordiske velferdsmodellen skiller seg fra velferdssystemet i andre europeiske land, og det er derfor viktig med et tidsskrift som adresserer den nordiske konteksten.

Tverrfaglig debatt forankret i samfunnvitenskapen

Tidsskriftet har som formål å styrke den tverrfaglige debatten rundt innovasjon i offentlig sektor. Det har sitt primære nedslagsfelt i samfunnsvitenskap. Samtidig skal det ha en tverrfaglig, flerfaglig og bred tilnærming.

Hvilke fagtradisjoner møtes her?

– Mye av innovasjonsforskningen er knyttet til økonomifeltet, mens forskning om offentlig sektor også knyttes til demokrati og forvaltningsforskning. Ledelse og styring er også aktuelle områder. Artiklene spenner vidt, og er opptatt av innovasjon i sammenheng med for eksempel organisering, tjenesteproduksjon, digitalisering, styring og demokrati.

Helt til slutt, hvorfor valgte du å publisere din artikkel i det nystartede tidsskriftet?

– Det var min veileder Ulla Higdem, professor ved Høyskolen i Innlandet, som ble forespurt om å levere en artikkel til det første nummeret. Så spurte hun meg igjen om jeg var interessert i å ta ansvar for å skrive en artikkel med henne som medforfatter. Og det ville jeg! Det er ekstra stas å publisere i første utgave til et tidsskrift – spesielt i et tidsskrift som jeg har et tett forhold til. Og det er både stas og litt skummelt å publisere i et nummer med bare forespurte forfattere. Alle de forespurte forfatterne er anerkjente forskere innen dette feltet.

Les hele forskningsartikkelen her