Inn i arbeid for en grønnere framtid

januar 25, 2022 Grønn omstilling

Hvordan kan man koble folk som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidet for et mer bærekraftig landbruk? Vi har utforsket mulighetene for dette i et forprosjekt.

 

Telemarksforsking har, sammen med et bredt spekter av partnere i Vestfold og Telemark, jobbet med å berede grunnen for tverrsektorielt samarbeid og innovasjoner mellom landbruk, matvaresektor og arbeidsinkludering. Landbruket har behov for utvikling i en mer bærekraftig retning for bidra til å redusere miljøutfordringene. Samtidig er det ulike utfordringer knyttet til at personer faller utenfor arbeidslivet.

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å utforske utviklings- og innovasjonspotensialet i å koble behovet for et mer bærekraftig landbruk med behovet for å inkludere flere i arbeidsliv og utdanning. Partnerne i prosjektet har vært arbeids- og inkluderingsbedriften Velle Utvikling i Tønsberg (prosjekteier), mens samarbeidspartnere var NAV Vestfold og Telemark, NHO Vestfold og Telemark, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vestfold bonde- og småbrukarlag og Vestfold og Telemark Bondelag.

 

Gode muligheter for samarbeid

Vi finner at det er gode muligheter for styrket samarbeid mellom aktører i skjæringspunktet mellom behov i landbruket og behov for inkludering i arbeidslivet. Sentrale aktører for å få dette til er blant annet tiltaksbedrifter, fylkeskommunen, Statsforvalteren, NAV, landbruks- og næringslivsorganisasjoner, enkeltbønder og enkelt-bedrifter, og tjenester innen arbeidsformidling i landbruket. Gründermiljøer spiller en viktig rolle for å skape innovative bærekraftige løsninger som også innebærer arbeidsinkludering. I tillegg er det også et potensial i å spille på allerede eksisterende initiativer i regionen. Mange av aktørene har allerede etablerte samarbeid, men disse kan styrkes og øke sitt fokus på landbruket i virksomhetsutvikling og arbeidsplass. «Inn på Tunet» er en slik ordning hvor det allerede er et samarbeid mellom aktører innenfor landbruk og arbeidsinkludering.

 

Grunnleggende utfordringer

Prosjektet avdekker utfordringer og behov langs hele verdikjeden for mat, men prosjektet har hatt et spesielt fokus på landbruket.

– En grunnleggende utfordring i landbruket er at lønnsomheten er lav og i tillegg er grønnsaker m.m. utsatt for konkurranse fra importerte varer. Denne situasjonen har ført til at arbeidskraft, for eksempel i grønnsaksproduksjon, i de fleste tilfeller må ha høy effektivitet for å være aktuell for landbruket og kompetansen må være spisset. Slike forhold er helt sentrale å ta i betraktning i arbeidet med å rekruttere til landbruket generelt, og når det gjelder arbeidsinkludering spesielt, forklarer faglig prosjektleder Christine Hvitsand.

 

Fire ideer til samarbeid

Når det gjelder mulighetene for tverrsektorielt samarbeid, så kom det fram fire hovedidéer. Dette var: 1) Modulbasert opplæring, 2) Samarbeid med andre bransjer for å gi arbeid også utenom grøntsesongen, 3) Etablere mathub/-klynge og 4) Etablere skole-/barnehageprosjekt. I tillegg kom det i et prosjektgruppemøte fram en ide som handlet om landbruk som valgfag i ungdomsskolen.

 

Disse ideene ser vi nærmere på i rapporten «Bærekraftig landbruk og arbeidsinkludering. Samskapende prosesser for å utforske mulighetene for tverrsektorielt samarbeid».