Foto: Hilde Søraas Grønhovd. Bildet er fra arbeidsverksted i Nore 24. mars 2022.

Hvordan kan Nore og Uvdal bli en attraktiv kommune?

august 25, 2022 Kommunal og regional utvikling

Nore og Uvdal har store utfordringer med en synkende og aldrende befolkning, økende fødselsunderskudd og til dels svak samarbeidskultur. Samtidig er stoltheten over kommunen stor og mange innbyggere og fritidsbeboere ivrer for å bidra til en positiv utvikling.

 

Det viser en ny rapport som dokumenterer og analyserer utfordringsbildet i Nore og Uvdal. Analysen er en del av prosjektet ANUK – Attraksjonskraft i Nore og Uvdal og Krødsherad. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan en kan arbeide praktisk med tillit, kultur og holdninger for å øke utviklingsevnen og attraksjonskraften.

Rapporten bygger på fire metoder og kilder til empiri: Statistiske analyser (regional analyse), en spørreundersøkelse om tillit (tillitsundersøkelsen), en workshop (mulighetsworkshopen) og 10 dybdeintervju.

 

Sterk nedgang i folketallet

Den statistiske analysen viser at kommunen har hatt perioder med sterk nedgang i folketallet. Aldersfordelingen er skjev, med en høy andel eldre og få kvinner i fruktbar alder (20-40 år). Dette fører til at kommunen har et betydelig fødselsunderskudd, og vi forventer at Nore og Uvdal skal få et stadig større fødselsunderskudd i årene som kommer. Eldrebølgen kommer til å bli svært kraftig i Nore og Uvdal, og det vil være en stor utfordring for kommunen å unngå fortsatt nedgang i folketallet de neste årene. Dette vil kreve sterk innsats fra mange hold.

 

Stolte og engasjerte innbyggere

Tillitsundersøkelsen viser at det er mange som er stolte av kommunen sin, men opplever at det kan være en del «usunn patriotisme» og konkurranse mellom ulike deler av kommunen. Gjennom intervjuene og workshopen bekreftes det at det er et sterkt behov for å styrke samarbeidet mellom ulike aktører i kommunen og bygge en kultur der man, på tvers av de ulike delene av kommunen, unner hverandre å lykkes. Mange mener at det nytter å påvirke utviklingen og tror at framtiden ser positiv ut for kommunen. Det vises et stort engasjement for lokalsamfunnet, og mange ivrer etter å bidra til utvikling. Mye handler om å klare å samle disse kreftene og stake ut en felles kurs.

 

Hva kan øke attraktiviteten?

Mange er godt fornøyd med tjenestetilbudene i kommunen, og understreker viktigheten av dette for å fremstå som attraktive. Fritidstilbudet for barn og unge blir beskrevet som godt, men mange opplever at det mangler tilbud for ungdom og unge voksne og ikke minst attraktive møteplasser der man kan møtes på tvers av aldersgrupper. Mangelen på attraktive boliger og boligtomter blir trukket fram som en av de største hindringene for økt bosetting og for at folk skal bli boende i kommunen. Når det gjelder arbeidsplasser og næringsvirksomhet, trekker flere fram mangelen på kompetansearbeidsplasser og arbeidsplasser for kvinner som et hinder for tilflytting.

 

ANUK-prosjektet er støttet av Viken fylkeskommune og Regionalt forskingsfond Viken. Buskerud næringshage er oppdragsgiver og prosjektleder. Første steg i prosjektet har vært å dokumentere og analysere utfordringsbildet I Nore og Uvdal for å danne et kunnskapsgrunnlag for videre prosess.

Hanna Nyborg Storm er prosjektleder og har gjennomført undersøkelsen sammen med Jenny Fossum Grønn og Knut S. Vareide. Du kan lese rapporten i sin helhet her.