Hvilket kompetansebehov har næringslivet i øvre Telemark?

februar 13, 2023 Kommunal og regional utvikling

Telemarksforsking har kartlagt kompetansebehov i små og mellomstore bedrifter i ni kommuner i Vestfold og Telemark fylke innenfor bransjene bygg og anlegg samt reiseliv.

Kartleggingen som er en del av satsingen «Kompetansepilot» er gjort i Vinje, Fyresdal, Hjartdal, Tokke, Kviteseid, Nissedal, Drangedal, Seljord og Tinn, og er gjort på oppdrag fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

 

Bedriftenes kompetansebehov oppsummert

Stort sett virker bedriftene i bygg og anlegg å ha den fagkompetansen de trenger. Samtidig gir de uttrykk for at den må holdes ved like. Utover det kan behovene deres oppsummeres i følgende punkter, forteller prosjektleder Erik Magnussen:

– Kompetansebehovet kan i stor grad dekkes av kortere kurs og oppdateringer samt fornyelse av sertifiseringer. Bedriftene gjennomfører kontinuerlig slike kompetansehevingstiltak, for eksempel på ulike produkter, ny maskinvare og utstyr.

– Enkelte bedrifter har målsetting om å få flere ansatte med fagbrev og forsøker å oppmuntre/tilrettelegge for at ansatte kan ta fagbrev gjennom bedriften.

– Ellers er HMS og praktisering av lovverk, ny teknologi/digitalisering og bærekraft, miljø- og energitiltak i bygninger tre fagområder der man ser et behov for et kompetanseløft både i nær og fjernere framtid.

 

Reiselivets behov

I reiselivsbransjen ser bedriftslederne vi har snakket med behov for kompetanseheving på disse områdene:

– Gjentakende behov for opplæring/kompetanseheving for sesongarbeidere ved inngang til høysesong.

– Bransjespesifikk kunnskap rettet mot alle ansatte: Kundebehandling, formidling, samt kunnskap om både egen rolle og den helhetlige virksomheten i bedriften for å sikre friksjonsfri drift. Ikke minst ser – flere potensiale for kurs som omhandler kunnskap om, og muligheter i regionen for besøkende.

– Yrkesretta kompetanseheving og videreutdanning for servitører og kokker, utdanning innen hotellfag for resepsjonister og kompetanseheving av renholdspersonale.

– For ledere eller administrativt ansatte handler kompetanseutviklingsbehovet om organisasjons- og ledelsesfag, HR-/personalfag, økonomi og regnskap samt arbeidsgiveransvar, lovverk, regler og rutiner for rapportering til offentlig sektor. I tillegg kommer kompetanseheving på markedsføring, booking og logistikk.

Både innenfor bygg og anlegg og innenfor reiselivet anses kompetanse på miljø og bærekraft som stadig viktigere.

 

Rekruttering – en utfordring

Oppdraget gikk ut på å kartlegge kompetanse blant de som allerede var ansatt i bedriftene. Likevel ga mange informanter uttrykk for at rekruttering av rett kompetanse er vanskelig. De var like opptatt av dette som kompetanseheving blant eksisterende personale. Dette er en generell utfordring som de aktuelle bransjene står overfor i dag og vil måtte håndtere i årene framover. Bedriftenes bekymringer og opplevde utfordringer knyttet til rekruttering, står også sentralt i regional kompetansestrategi for Vestfold og Telemark. Kompetansestrategien understreker at både NAVs bedriftsundersøkelse, NHOs kompetansebarometer og KS arbeidsgivermonitor viser utfordringer med å rekruttere arbeidskraft i Vestfold og Telemark.

 

Kompetansepilot

Kartleggingen er gjort som en del av satsingen «Kompetansepilot» i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Kompetansepiloter er en treårig tilskuddsordning finansiert over Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett. Prosjektene skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-Norge. Det overordnete ansvaret for prosjektene blir ivaretatt av den enkelte fylkeskommune, som prosjekteier.

Kompetansepilot i Vestfold og Telemark kan du lese mer om her.

Notatet fra kartleggingsarbeidet finner du her.