Illustrasjonsfoto: Unsplash

Heidi og Ina får masterstipend

februar 7, 2023

Telemarksforskings to masterstipend for våren 2023 går til Heidi Kvale ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Ina Koller ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Blant totalt 27 søkere vant Heidi og Ina Telemarksforsking sin utlysning av masterstipend 15. desember 2022. Dermed får de 15.000 kr hver i masterstipend og blir koblet til hver sin forsker som sparringspartner for masteroppgaven.

 

Barrierer for innovasjon i offentlig sektor

Heidi Elise Heitun Kvale studerer master i bærekraftsledelse (Master of Sustainability Management) ved USN. Hun setter søkelyset på barrierer for innovasjon i offentlig sektor i sin masteroppgave.

Foto: privat

– Masteroppgaven vil utforske utfordringene som møter offentlig sektor innovasjoner. Det gjør jeg gjennom å diskutere kontekstuelle, kulturelle og prosjekt-spesifikke barrierer. Mer kunnskap om barrierer for innovasjon i offentlig sektor kan forbedre implementeringen av innovasjoner og innovasjonskultur gjennom politikk og praksis. I tillegg vil det gi et bedre grunnlag for prioriteringer i, og forståelse av offentlig sektor, forteller Heidi.

– Offentlig sektor har et sammensatt samfunnsoppdrag som promoterer bærekraftig utvikling, men sektoren møter større og komplekse utfordringer i leveransen av sitt oppdrag (eksempelvis demografiendringer, økende krav fra interessenter og sosialt utenforskap). Det truer den bærekraftige utviklingen. For at offentlig sektor skal kunne gå i front for bærekraftig samfunnsutvikling, må sektoren være innovativ. Dette er hovedbudskapet i diverse stortingsmeldinger som er lagt frem de siste fem årene, forklarer Heidi.

Heidi er koblet opp mot seniorforsker Ailin Aastvedt som sparringspartner fra Telemarksforsking. Ailin jobber for tiden med en PhD om samskaping i kommunal sektor og er prosjekteier for det tilknyttede Forskningsrådsprosjektet «Den samskapende kommune».

 

Forvaltning og planlegging av hytteutvikling

Ina Koller studerer master i by- og regionplanlegging ved NMBU. Hennes masteroppgave tar for seg rollen til det regionale forvaltningsnivåets planlegging og styring av hytteutvikling.

Foto: privat

– Ved å analysere caseområdene Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune, skal jeg undersøke hvordan disse planlegger og styrer regional hytteutvikling. Oppgaven skal undersøke fylkeskommunenes rolle i planlegging, styring og koordinering for hytteutvikling i et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv, forklarer Ina.

– Hytteutvikling har hatt en enorm vekst de siste tiårene, der det norske folks bruk og hyttenes standard har endret seg drastisk. Det er mange interesser som skal møtes og vi lever i en tid hvor mange hyttekommuner sliter med befolkningsnedgang. Samtidig har vi utfordringer innen klima, miljø, areal og transport. Store deler av forvaltningen og planleggingen av hytteutviklingen ligger på kommunalt nivå. Likevel får hytteutviklingen ringvirkninger som overskrider kommunegrensene. Veksten i hyttekulturen krever et økt behov for en mer overordnet og koordinert fritidsboligpolitikk, forteller Ina.

Ina er koblet opp mot seniorforsker Marianne Singsaas som sparringspartner fra Telemarksforsking. Marianne har bærekraftig ressurs- og arealforvaltning som forskingsfelt, og er for tiden knyttet til Forskningsrådsprosjektet «SECPLAN – Planning for Sustainable Second-Home Development» som omhandler planlegging av fritidsboliger i Norge med mål om å fremme miljømessig bærekraftig utvikling.

 

Neste søknadsfrist er 15. desember 2023

For studenter som skal levere masteroppgave våren 2024, er neste frist for å søke masterstipend 15. desember 2023.

 

Studenten får

  • 15 000 kr i stipend
  • Sparring med en forsker fra Telemarksforsking (tidsavgrenset)
  • Muligheter for å knytte seg opp til pågående forskningsprosjekter ved Telemarksforsking dersom det er relevant og praktisk mulig. Det blir i så fall tilpasset hver enkelt student og prosjektsituasjonen ved Telemarksforsking.

 

Studenten bidrar med

  • Muntlig presentasjon av masteroppgaven for Telemarksforsking etter at du har levert og fått godkjent oppgaven

 

Søknadsprosess

Send en kort beskrivelse (maks 3 sider) av masterprosjektet på epost til Rebekka.S.Myhrer@tmforsk.no. Søknaden bør inneholde teori, problemstilling og metode. Du skriver i tillegg noen setninger om hvorfor du mener temaet ditt er faglig relevant for oss. Oppgi også studiested, studieretning og telefonnummer.

Søknadene blir vurdert av faggruppelederne etter følgende kriterium og vektig:

  • Generell prosjektkvalitet (60 %)
  • Relevans for fagområdene til Telemarksforsking (40 %)

 

Telemarksforsking holder til i Bø i Telemark, og er et nasjonalt samfunnsvitenskapelig forskingsinstitutt. Vi ønsker søkere fra hele Norge.