Foto: iStock / wildpixel

Globale trusler, regionale løsninger

desember 11, 2020

Telemarksforsking har undersøkt fylkeskommunenes erfaringer med bruk av partnerskap i håndteringen av koronapandemiens konsekvenser for regionalt nærings-, arbeids- og organisasjonsliv.

Både koronapanademien og klimaendringer er globale trusler. Drastiske tiltak  er nødvendig over hele verden – også i norske fylker. Forsker Erik Magnussen har undersøkt fylkeskommunenes erfaringer med bruk regionale partnerskap i håndteringen av koronakrisens konsekvenser, og sett på læringspunkter for deres videre arbeid med FNs bærekraftsmål og grønn omstilling. Erfaringene så langt viser at regionalt samarbeid i krisetider virker.

Hva er regionale partnerskap?

Partnerskapsbegrepet brukes på mange ulike måter. I denne sammenheng viser partnerskap til at fylkeskommuner etablerer forpliktende samarbeid med andre organisasjoner som har ressurser som er nødvendige for å håndtere komplekse problemer. De komplekse problemene det er snakk om her, er koronakrisens konsekvenser for nærings-, arbeids- og organisasjonsliv i fylkene og bærekraftig utvikling. Deltakerne i slike partnerskap kan være både offentlige, private eller frivillige organisasjoner, og ressursene deres kan være alt fra kunnskap og kompetanse, til økonomiske midler, beslutningsmyndighet og «mannskap».

Samarbeid og koordinering ER mulig

Håndteringen av koronakrisen så langt har vist at regionale partnerskap i krisetider virker. Kommuner, statlige etater, akademia, næringsliv, sivilsamfunn, ja også innbyggere har latt seg mobilisere, og stilt opp i krisehåndteringen. Men enda viktigere: De har bidratt med avgjørende ressurser, i form av kunnskap og kompetanse, nettverk og lokalkunnskap, finansielle virkemidler og «mannskap». På den måten har man raskt fått til store endringer og treffsikre løsninger. Det viser at koordinering ER mulig, og det i løpet av timer, dager og uker, ikke måneder og år.

Mye av årsaken har trolig vært at en har lyktes med å kommunisere klart og tydelig alvoret i situasjonen og hvor mye det haster. Dette er verdifull lærdom i det videre arbeidet med bærekraftsmålene generelt, og klimakrisen spesielt.

Utfordringen framover blir å omsette den samarbeidsviljen og omstillingsevnen vi har sett i håndteringen av koronakrisen, til forpliktende samarbeid for å nå bærekraftsmålene. Erfaringen hittil er at det ikke er like lett å mobilisere så store endringer som vi har sett i år, når krisen har en lengre tidshorisont.

Les mer om fylkeskommunenes arbeid og erfaringer i notatet, som du finner her.

Notatet ble presentert på Verksted for regional utvikling i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Årets tema var regionale partnerskap og smart spesialisering. Mer informasjon og opptak av foredragene fra verkstedet finner du her.

Her kan du lese mer om regionale partnerskap.