Foto: Kristine P Miland

Fritid, frihet og fellesskap

april 30, 2019Vitenskapelig arbeid Kulturforsking

Ole Marius Hylland og Åsne Dahl Haugsevje med ny bok for deg som jobber med lokalt kulturarbeid blant barn og unge

Ole Marius Hylland og Åsne Dahl Haugsevje forsker på kulturpolitikk ved Telemarksforsking. Nå har de sammen skrevet boka Fritid, frihet og fellesskap: Kunnskap og løsninger i lokalt kulturarbeid blant barn og unge.

Boka handler om muligheter, utfordringer og kunnskap i lokalt kulturarbeid blant barn og unge. Den beskriver kulturarbeid på kommunalt nivå, men viser også hvordan dette arbeidet tar sikte på å nå nasjonale kulturpolitiske mål som kvalitet, deltakelse, inkludering, mangfold og demokrati.

Med Drammen som et utsiktspunkt, undersøker boken hvordan ulike faktorer påvirker lokalt kulturarbeid, og hvordan kulturpolitikken på kommunalt nivå nødvendigvis er både pragmatisk og prinsipiell, praktisk og prosaisk. De empiriske dataene som presenteres og diskuteres i boken er en kombinasjon av kvalitative casestudier og kvantitative surveydata. Surveydataene viser variasjoner og mønstre i det kulturelle forbruket blant en hel aldersgruppe, og case-studiene viser ulike måter å gjennomføre og organisere kulturarbeid på dette området. Boken drøfter også det komplekse samspillet mellom midler og mål som er involvert når en kommune arbeider for å gjøre kultur betydningsfullt for unge mennesker.

Tverrfaglig kulturforskningsmiljø

Boka springer ut av et kulturpolitisk forskningsmiljø ved Telemarksforsking. Forskerne i dette tverrfaglige miljøet er opptatt av hvordan ulike former for kulturpolitisk arbeid organiseres, gjennomføres og legitimeres, og har gjennom en rekke år forsket både på nasjonal, regional og lokal kulturpolitikk. Perspektivene er hentet både fra kultursosiologien, kulturpolitisk forskning, kulturhistorie, kulturvitenskap og ungdomsforskning.

Kultur for å delta

Bakgrunnen for boka ligger i et treårig forskningsprosjekt – Kultur for å delta – som ble finansiert av det regionale forskningsfondet Oslofjordfondet og avsluttet i 2016. Prosjektet ble gjennomført av Ole Marius Hylland, Åsne Dahl Haugsevje og Heidi Stavrum ved Telemarksforsking i samarbeid med Drammen kommune og det engelske selskapet Creativity, Culture and Education (CCE). Sluttrapporten fra dette prosjektet er et viktig utgangspunkt for denne boka.

Om forfatterne

Ole Marius Hylland arbeider med kulturpolitisk og kulturhistorisk forskning, evaluering og utredning i Telemarksforsking. Hylland har konsentrert seg om scenekunst- og museumsfeltet, og har også skrevet om kulturpolitikk for barn og unge, og kulturpolitikkens historie. Han er kulturhistoriker med utdanning fra Universitetet i Oslo, med hovedfag i folkloristikk og doktorgrad i kulturhistorie.

Åsne Dahl Haugsevje er forsker ved Telemarksforsking, og har gjennom flere år arbeidet med forskning og utredning relatert til kunst og kultur for barn og unge og kulturpolitikk. Øvrige forskningsinteresser er museumspolitikk, kunstpolitikk, kulturarbeidsliv og kreativ næring. Haugsevje har hovedfag i kulturvitenskap fra Universitetet i Bergen, og arbeider for tiden med et PhD-prosjekt om kreativ næring i regionale kontekster i Norge, tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

 

Her finner du boka

Boka er fagfellevurdert, og gitt ut som Open Access-publikasjon på forlaget Cappelen Damm Akademisk. Du kan laste boka ned gratis på forlagets nettsider:

https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/65