Fremtidens kulturbruk blant barn og unge

november 17, 2021 Kulturliv og kulturpolitikk

I dag holdes Kulturtankens store konferanse om barn og unges framtidige kulturbruk. Her presenterer seniorforsker Nanna Løkka hovedfunnene fra rapporten: Barn og unges kulturbruk. En kunnskapsgjennomgang.

– Vi mangler kunnskap om den nye digitale kulturbruken og særlig egeninitierte aktiviteter rundt denne, forteller Løkka.

– Dessuten mangler vi kunnskap om hvordan minoriteters kulturbruk sammenfaller med og skiller seg fra majoritetens kulturbruk. Ikke minst skulle vi ha vist mer om hva barn og unge opplever som relevant og hva de anser som høy kvalitet, fortsetter Løkka.

Få studier med kritiske perspektiver

Rapporten viser at det alt finnes mye kunnskap om hvordan barn og unge bruker offentlige kulturtilbud og hvordan dette har endret seg. Vi vet også hvordan barn og unge bruker tradisjonelle medier, hvor mye tid de bruker på dette og vi har noe kunnskap om hva som hemmer og fremmer bruk av kulturtilbud. Samtidig er det få studier som anlegger kritiske perspektiver på barn og unges kulturbruk. Det er også få studier med en etnografisk inngang som gir et innenfraperspektiv på barn og unges kultur- og mediebruk. Telemarksforsking har gjennom en rekke prosjekter bidratt til å utvikle dette kunnskapsfeltet, noe også kunnskapsgjennomgangen illustrerer.

Neste generasjons kulturpolitikk

Konferansen «Veien videre – neste generasjons kulturpolitikk» har som mål å vise hvem dagens barn og unge kulturbrukere er og hva de ønsker fra kulturlivet av framtidige kulturtilbud. Konferansen er et samarbeid mellom: Norsk Kulturskoleråd, Ungdom og fritid, Ung Kultur Møtes (UKM), Medietilsynet, Norsk filminstitutt og Kulturrådet. Tilstede under konferansen er også sentrale kulturpolitiske aktører som: Kultur- og likestillingsministeren, Kulturtanken og Kulturrådet.

Rapporten Barn og unges kulturbruk. En kunnskapsgjennomgang, kan du lese her.