Kartlegging av frafall av teknikere innenfor sceneteknisk bransje

I forbindelse med koronapandemien kartlegger Telemarksforsking frafallet av teknikere i sceneteknisk bransje og skisserer mulige tiltak for å bedre situasjonen.

Undersøkelsen er bestilt av Kulturrom og blir rettet mot tre grupper:  helårsarrangører, utleiefirmaer og sceneteknikere.

Det tar rundt 10 minutter å besvare spørreskjemaet, og du kan redigere svarene dine underveis. For å svare følger du den linken nedenfor som er aktuell for deg.

 

Resultatet av kartleggingen vil bli formidlet i en rapport som publiseres på Telemarkforsking sine nettsider og som er åpen tilgjengelig for alle. Rapporten skal etter planen være ferdig våren 2022.

 

Om deltakelse og personvern

Det er frivillig å delta i kartleggingen. Dersom du velger å delta behandler vi disse opplysningene basert på ditt samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet. Dette vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg.

Svarene dine behandles konfidensielt og lagres på et sikkert område hvor tilgangen er beskyttet med brukernavn og passord. Når materialet er analysert, vil det bli brukt i rapporten om frafallet innenfor sceneteknisk bransje, samt i vitenskapelig publisering og formidling.

Studien er meldt til NSD – Norsk senter for forskningsdata AS som har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Har du spørsmål til spørreskjemaet, ta kontakt med forskningsassistent Roy Aulie Jacobsen, tlf. 92 07 93 05 eller e-post: roy.a.jacobsen@tmforsk.no

På forhånd tusen takk for at du besvarer undersøkelsen!

 

Vennlig hilsen

Anne-Sofie Hjemdahl

Seniorforsker

Telemarksforsking

482 99 832