Foto: iStock

Forskningssamarbeid om bærekraftig mat til barn og unge

september 15, 2023 Grønn omstilling

Telemarksforsking er samarbeidspartner i to nye forskningsprosjekter om lokalprodusert og økologisk mat til barn og unge.

Begge prosjektene har som mål å styrke folkehelsen gjennom sunn, fersk og mer plantebasert kost. De skal også styrke lokalt og bærekraftig landbruk, og involvering og deltakelse av ulike aktører, også unge, forklarer forsker Christine Hvitsand som leder samarbeidet fra Telemarksforskings side. Tanken er også at prosjektene skal bidra til å styrke offentlige innkjøp av lokalproduserte og økologiske/bærekraftige grønnsaker til barn og unge i skole, SFO, barnehage.

 

Følgeforskning knyttet til lokalprodusert mat inn i barnehager og SFO

Det ene prosjektet som alt har startet opp, er et følgeforskningsprosjekt hvor vi skal følge Horten kommune sin oppstart av satsning på lokalprodusert økologisk eller bærekraftig mat til barnehager og SFO, sier Hvitsand. Satsningen er tenkt slik at andre kan lære av deres arbeid. Her skal vi forskerne tilrettelegge for samskaping og såkalte kunnskapslooper. Det siste er en type utveksling av kunnskap som går på tvers i kommuneorganisasjonen (innkjøp, barnehage, SFO, dagsenter, landbruk m.fl.) og som inkluderer eksterne aktører – fortrinnsvis bønder og befolkning, forteller Hvitsand. Målet er at prosjektet skal danne et begrep om hvilken verdiskaping den sammensatte innovasjonen med innkjøp og nye samarbeid kan gi.

Prosjektet har tittelen «Innovative samarbeid og bred verdiskaping gjennom lokalprodusert økologisk mat til barnehager og SFO i Horten kommune» og er et kvalifiseringsprosjekt finansiert av Regionale Forskningsfond i Vestfold og Telemark. Her er det Horten kommune som er prosjekteier og Telemarksforsking som er prosjektleder.

Les mer om prosjektet her.

Fra bevissthet til engasjement: Unge forbrukere i et bærekraftig matsystem

Det andre prosjektet kalt “Fate: From Awareness to Engagement: Young Consumers in a Sustainable Food System», har som formål å fremme et engasjement for bærekraftige matsystemer. Det skjer ved å identifisere unge forbrukeres tankesett og overføre dette til tiltak og konkrete forandringer i matvarekjeden, forklarer Hvitsand.

– Tanken er at dette skal føre til mer bærekraftig utvalg i kantiner i utvalgte videregående skoler i Viken fylkeskommune som har vedtatt at 30 % av maten som tilbys skal være økologisk. Det skal også bidra til bruk av råvarer i sesong, og til å skape overførbar kunnskap, fortsetter Hvitsand.

Prosjektet ledes av matforskningsinstituttet NOFIMA og er finansiert av Forskningsrådet. Her skal Hvitsand lede arbeidet med å utvikle og fasilitere en såkalt «living lab». I disse labene er tanken at kunnskap og ideer for tiltak med mål om å forandre elevers tankesett og matvaner skal skapes sammen. Telemarksforsking skal også være involvert i flere av de andre arbeidspakkene i prosjektet.