Kommunal økonomi og styring

Forskergruppa jobber med temaene økonomi og styring i kommunesektoren på flere nivåer: den interne driften i enkeltkommuner, samhandlingen mellom kommuner og den nasjonale kommunesektoren og styringen av denne.

Vi er en sentral leverandør av kunnskap om finansieringen av kommunesektoren. Gjennom prosjekter både for enkeltkommuner og nasjonale oppdragsgivere kombinerer vi innsikt i praksisfeltet med oversikt over den teoretiske og historiske bakgrunnen for styringen av kommunesektoren.

Denne kunnskapen brukes blant annet i drifts- og organisasjonsanalyser og rådgivning overfor enkeltkommuner, i utredninger av kommunesammenslåing og interkommunale samarbeid, evaluering av tilskuddsordninger og i prosjekter knyttet til inntektssystemet for kommunene. Vi tilbyr også løpende kommunaløkonomisk dokumentasjon gjennom rammeavtaler med en lang rekke kommuner.

Aktuelle saker

 • Startlånsordningen i kommunene

  På oppdrag fra Husbanken skal Telemarksforsking se nærmere på kommunenes praksis knyttet til startlånsordningen

  28.10.2022

 • Verdier flyttes ut av barnehagesektoren

  De private barnehagene har hatt god lønnsomhet, og over tid har de bygget opp en stor egenkapital. Overskuddet blir sjelden tatt ut som utbytte. Det er først ved salg at egenkapitalen frigjøres. De siste par årene har det vært flere store salg av barnehageeiendommer ut av barnehagesektoren.

  25.05.2022

 • Ny rapport om økonomien i barnehagesektoren

  Koronapandemien har hatt små økonomiske konsekvenser for barnehagene, viser analyser av 2020-tall.

  15.03.2022

 • Trond Erik Lunder leder ekspertutvalg

  Seniorforsker Trond Erik Lunder er av kommunal- og distriktsdepartementet utnevnt til leder for et nytt ekspertutvalg som skal vurdere inntektssystemet for fylkeskommunene.

  11.03.2022

 • Kapitalkostnader i kommunene

  Telemarksforsking har sett nærmere på beregningsgrunnlaget for utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. Vi foreslår å videreføre praksisen med å holde kapitalkostnader utenom.

  19.01.2022

Se flere nyheter