Kommunal økonomi og styring

Forskergruppa jobber med temaene økonomi og styring i kommunesektoren på flere nivåer: den interne driften i enkeltkommuner, samhandlingen mellom kommuner og den nasjonale kommunesektoren og styringen av denne.

Vi er en sentral leverandør av kunnskap om finansieringen av kommunesektoren. Gjennom prosjekter både for enkeltkommuner og nasjonale oppdragsgivere kombinerer vi innsikt i praksisfeltet med oversikt over den teoretiske og historiske bakgrunnen for styringen av kommunesektoren.

Denne kunnskapen brukes blant annet i drifts- og organisasjonsanalyser og rådgivning overfor enkeltkommuner, i utredninger av kommunesammenslåing og interkommunale samarbeid, evaluering av tilskuddsordninger og i prosjekter knyttet til inntektssystemet for kommunene. Vi tilbyr også løpende kommunaløkonomisk dokumentasjon gjennom rammeavtaler med en lang rekke kommuner.

Aktuelle saker

 • Telemarksforsking har studert økonomien til kommuner med svak befolkningsutvikling

  Hva har svak befolkningsutvikling å si for kommunenes inntektsutvikling og rammer for å levere gode tjenester til innbyggerne? Befolkningsnedgang medfører bortfall av både skatteinntekter og statlige overføringer, men reduserer samtidig antall innbyggere som skal motta tjenester. Kan kostnadene kuttes i takt med inntektene? Telemarksforsking har studert dette gjennom statistiske analyser av befolkningsutvikling, inntekter, ressursbruk og kvalitetsindikatorer for kommunale tjenester.

  28.04.2021

 • Kostnadene øker i barnehagene

  Størst kostnadsvekst i de private barnehagene.

  08.03.2021

 • Digitale møter i folkevalgte organer

  Den nye kommuneloven har gitt kommunene og fylkeskommunene utvidet adgang til å holde fjernmøter, og den pågående Covid-19 pandemien har ført til at behovet for gjennomføring av fjernmøter har økt.

  05.01.2021

 • Trond Erik Lunder til regjeringsoppnevnt utvalg

  11.11.2020

 • Analyser av barnehageøkonomi

  Et nytt prosjekt for Utdanningsdirektoratet skal dekke statlige myndigheters behov for økonomiske analyser av barnehagesektoren. En sektor som i 2018 hadde samlede utgifter på om lag 55 milliarder kroner.

  30.10.2020

Se flere nyheter