Helse, utdanning og velferd

Forskergruppen helse, utdanning og velferd arbeider innenfor et bredt spekter av offentlige tjenester og grupper i samfunnet. Forskningsprosjektene i gruppen bygger på to ulike innfallsvinkler.

Den ene er sektorkunnskap om statlige og kommunale tjenester. Aktuelle sektorer vi forsker på er skolesektoren, barnehagesektoren, helsesektoren og tjenester som boligsosialt arbeid, inkludering og integrering, arbeidsliv og arbeidsmarkedsrettede tiltak.

Innenfor disse sektorene er målet å ha et helhetlig kunnskap om sektorens ansvarsoppgaver, arbeidsmetoder, lov- og regelverk.

Den andre innfallsvinkelen tar utgangspunkt i ulike sosiale forhold eller samfunnsgrupper. Bl.a. omfatter dette forebyggende virksomhet, tidlig innsats overfor barn og unge, voldsproblematikk, psykososialt arbeid med barn, unge og voksne, sosialpedagogisk- og barnevernsfaglig arbeid og ulike sårbare eller utsatte grupper. Målet her er å ha inngående fenomenforståelse om sosiale forhold og utsatte grupper. Dette innbefatter både hvordan sosiale utfordringer oppstår, hvordan ulike sosiale forhold oppleves og ikke minst hva slags konsekvenser de har. Gjennom god fenomenforståelse og sektorkunnskap er det et overordnet mål å gjennomføre forskningsprosjekter som både er relevant og nyttig for oppdragsgiverne våre.

Aktuelle saker

Se flere nyheter