Forskergrupper

  Grønn omstilling

  Forskergruppen «Grønn omstilling» arbeider med ulike temaer innenfor bærekraftig utvikling, og bruker gjerne både Urban Living Lab (ULL)-metodikk og andre samskapende prosesser for å få fram ny kunnskap og jobbe mot bærekraftig utvikling av steder og næringer. «Grønn omstilling» er et bredt konsept åpent for ulike tolkninger, definisjoner og praksiser som strekker seg fra grønne versjoner av dagens dominerende økonomiske systemer (grønn vekst) til mer radikale transformasjoner av de samme systemene (nedvekst). Hva som kjennetegner en ‘bærekraftig utvikling’ – et sentralt konsept innen samfunnsvitenskapen de siste tiårene – vil på samme måte være gjenstand for et bredt spekter av tolkninger. Telemarkforskning anerkjenner denne kompleksiteten og at makt og politikk påvirker hvilke veivalg som tas. Våre forskere har ulike innfallsvinkler til problemstillinger knyttet til disse begrepene. I vår forskning etterstreber vi derfor en helhetlig og åpen diskusjon rundt bærekrafts utfordringer og fremtidige veivalg, med et underliggende verdifokus på sosial og miljømessig rettferdighet.

  Helse, utdanning og velferd

  Forskergruppen for Helse, Utdanning og Velferd arbeider først og fremst med FoU og innovasjon. I tillegg tilbyr vi foredragsvirksomhet, undervisning og læremiddelutvikling samt bistand gjennom veiledning, kompetanseutvikling og kvalitetssikring.

  Vi har gjennomført prosjekter innen områder som blant annet arbeidsliv og arbeidstilrettelegging, folkehelse, helsetjenester, pleie og omsorg,  psykisk og psykososial helsefremming, velferdspolitikk og levekår, profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse, mangfold, inkludering, deltakelse, forebygging, utenforskap, flyktninger og innvandring, urfolk, oppvekst, skole og utdanning, spesialpedagogikk og inkluderende opplæring, mobilitet i utdanningsløpet, pedagogisk- psykologisk rådgivningsarbeid, systemrettet arbeid, kvalitetssikring i pedagogiske tjenester, familiemangfold og nye familieformer, samlivsbrudd og foreldreskap, vold og overgrep, samt barnevern.

  Forskergruppen for Helse, Utdanning og Velferd er et aktivt og konkurransedyktig fagmiljø med lokale, regionale og nasjonale prosjekter. Forskergruppen har en omfattende vitenskapelig publisering. Avdelingens ansatte har bred og tverrfaglig kompetanse og bakgrunn fra felt som spesialpedagogikk og pedagogikk, statsvitenskap, sosiologi, helsevitenskap, sosialt arbeid, psykologi, barnevern, sosialantropologi og filosofi. Forskergruppen gjennomfører prosjekter både i offentlige tjenester og blant ulike grupper i samfunnet. Vi forsker på statlige og kommunale sektorer som oppvekstsektoren, skolesektoren, barnehagesektoren, kultur- og fritidssektoren og helsesektoren.

  Kommunal og regional utvikling

  Forskning på kommunal- og regional utvikling og innovasjon har stått sentralt ved Telemarksforsking siden instituttet ble etablert. Hovedfokuset ligger på å kartlegge, analysere, forstå og videreutvikle kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteprodusent og de-mokratisk arena. I tillegg til å ha nasjonal spisskompetanse på enkeltområder, er vi opptatt av sammenhengene mellom befolknings- og næringsutvikling og hva det innebærer for planlegging, tilrettelegging og utvikling av den kommunale virksomheten. Det inkluderer løsninger for å ivareta oppgaver og drive innovasjons- og utviklingsarbeid innad i organisasjonen, eller samarbeid med andre kommuner eller aktører. Et gjennomgående spørsmål er knyttet til hvordan samfunnsendringer, og endringer i kommunal organisering, oppgavehåndtering og ressursbehov, påvirker demokratisk deltakelse, handlingsrom og innflytelse.

  Kommunal økonomi og styring

  Forskergruppa jobber med temaene økonomi og styring i kommunesektoren på flere nivåer: den interne driften i enkeltkommuner, samhandlingen mellom kommuner og den nasjonale kommunesektoren og styringen av denne.

  Vi er en sentral leverandør av kunnskap om finansieringen av kommunesektoren. Gjennom prosjekter både for enkeltkommuner og nasjonale oppdragsgivere kombinerer vi innsikt i praksisfeltet med oversikt over den teoretiske og historiske bakgrunnen for styringen av kommunesektoren. I siste gjennomgang av inntektssystemet var Trond Erik Lunder medlem av utvalget som gjennomgikk inntektssystemet for kommunene og leder av utvalget som gjennomgikk inntektssystemet for fylkene.

  Denne kunnskapen brukes blant annet i drifts- og organisasjonsanalyser og rådgivning overfor enkeltkommuner, i utredninger av kommunesammenslåing og interkommunale samarbeid, evaluering av tilskuddsordninger og i prosjekter knyttet til inntektssystemet for kommunene. Vi tilbyr også løpende kommunaløkonomisk dokumentasjon gjennom rammeavtaler med en lang rekke kommuner.

  Kulturliv og kulturpolitikk

  Forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking har i mer enn 30 år vært et ledende miljø for kulturpolitisk forskning og formidling. Vi jobber tverrfaglig og empirinært, og benytter både kvalitative og kvantitative tilnærminger i forskningen. Forskningen formidles i hovedsak gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, foredrag og bøker.