Forskergrupper

  Grønn omstilling

  Forskergruppen Grønn omstilling arbeider med et bredt spekter av temaer innenfor bærekraftig samfunnsutvikling. Forskningsgruppens profil er rettet mot aktiviteter og prosjekter som bidrar til bærekraftig endring - sosialt, økonomisk og miljømessig - med hovedfokus på matproduksjon og -forbruk, atferdsendringer, sirkulærøkonomi, areal- og ressursforvaltning, lokal stedsutvikling og verdiskaping.

  Vi baserer oss på et helhetlig perspektiv og åpen dialog rundt bærekraftsutfordringer og veivalg, med et underliggende verdifokus på sosial og miljømessig rettferdighet.  Det sentrale målet med arbeidet vårt er å bidra til ny kunnskap som kan gjøre det lettere å ta fremtidsrettede valg i omstillingen mot grønnere og mer bærekraftige samfunn.

  Økt involvering av ulike samfunnsaktører i utviklings- og innovasjonsprosesser kan bidra til rikere perspektiver og mobilisering. Vi både studerer og benytter samskaping som arbeidsmetode, slik som for eksempel stedsbaserte living labs, som legger rammene for å arbeide med samfunnsutfordringer på et lokalt nivå. Vi gjennomfører også følgeforskning som gir oss mulighet til å følge satsninger og tiltak over tid. I enkelte prosjekter har vi en aksjonsforskingstilnærming, som innebærer både fasilitering og analyse av endringsprosesser.

  Medarbeiderne knyttet til forskergruppa har ulik kompetanse og dekker til sammen et bredt spekter av bærekraftstemaer, metoder og innretninger.

  Helse, utdanning og velferd

  Forskningsgruppen for Helse-, utdannings- og velferdsforskning jobber innenfor et bredt spekter av offentlige tjenester og grupper i samfunnet. Forskningsprosjektene i gruppen har to ulike tilnærminger.

  Den ene tilnærmingen vektlegger sektorkunnskap om statlige og kommunale tjenester. Vår forskning omfatter tjenester og sektorer som skole, barnehage, helsetjenester, boligsosiale, innvandring/integrering, arbeidsliv, og arbeidsmarkedsrettede tiltak. Vårt mål er å ha en helhetlig kunnskap om ansvar, arbeidsmetoder, lover og regler innenfor disse sektorene.

  Den andre forskningstilnærmingen legger vekt på ulike sosiale temaer eller sosiale grupper. Dette inkluderer studier av sosiale forhold, utsatte grupper eller endringer i samfunnet og omfatter både barn, unge, voksne og eldre. Denne typen studier innbefatter både hvordan sosiale utfordringer oppstår, hvordan ulike sosiale forhold oppleves, og ikke minst hvilke konsekvenser de får.

  Gjennom god forståelse for fenomener og sektorkunnskap er det et overordnet mål å gjennomføre forskningsprosjekter som er relevante og verdifulle for våre oppdragsgivere.

  Kommunal og regional utvikling

  Forskning på kommunal- og regional utvikling og innovasjon har stått sentralt ved Telemarksforsking siden instituttet ble etablert. Hovedfokuset ligger på å kartlegge, analysere, forstå og videreutvikle kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteprodusent og de-mokratisk arena. I tillegg til å ha nasjonal spisskompetanse på enkeltområder, er vi opptatt av sammenhengene mellom befolknings- og næringsutvikling og hva det innebærer for planlegging, tilrettelegging og utvikling av den kommunale virksomheten. Det inkluderer løsninger for å ivareta oppgaver og drive innovasjons- og utviklingsarbeid innad i organisasjonen, eller samarbeid med andre kommuner eller aktører. Et gjennomgående spørsmål er knyttet til hvordan samfunnsendringer, og endringer i kommunal organisering, oppgavehåndtering og ressursbehov, påvirker demokratisk deltakelse, handlingsrom og innflytelse.

  Kommunal økonomi og styring

  Forskergruppa jobber med temaene økonomi og styring i kommunesektoren på flere nivåer: den interne driften i enkeltkommuner, samhandlingen mellom kommuner og den nasjonale kommunesektoren og styringen av denne.

  Vi er en sentral leverandør av kunnskap om finansieringen av kommunesektoren. Gjennom prosjekter både for enkeltkommuner og nasjonale oppdragsgivere kombinerer vi innsikt i praksisfeltet med oversikt over den teoretiske og historiske bakgrunnen for styringen av kommunesektoren. Vårt miljø har derfor vært representert i flere nasjonale utvalg om kommunal økonomi. Fra 2024 er Trond Erik Lunder medlem av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.

  Vår kunnskap brukes blant annet i drifts- og organisasjonsanalyser og rådgivning overfor enkeltkommuner, i utredninger av kommunesammenslåing og interkommunale samarbeid, evaluering av tilskuddsordninger og i prosjekter knyttet til inntektssystemet for kommunene. Vi tilbyr også løpende kommunaløkonomisk dokumentasjon gjennom rammeavtaler med en lang rekke kommuner.

  Kulturliv og kulturpolitikk

  Forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking har i mer enn 30 år vært et ledende miljø for kulturpolitiske analyser. Vi jobber tverrfaglig og empirinært, og benytter både kvalitative og kvantitative tilnærminger i forskningen. Forskningen formidles gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, bøker og foredrag.