Bilde av veggmaleri i Rakkestad. Foto: Jenny Fossum Grønn

Flerbrukslab i Rakkestad – en arena for samhandling og samskaping

mars 9, 2023 Kommunal og regional utvikling

I Rakkestad involverer kommunen bredden av samfunnsaktører i sin utvikling. Gjennom samskaping har kommunen jobbet med hvordan en ny møteplass kan bidra til å gjøre Rakkestad til et mer attraktivt bosted.

I prosjektet «Flerbrukslab – et glødepunkt for samskaping på små steder» har kommunen jobbet på nye måter for å få fram idéer til en etterspurt møteplass som kan styrke sentrum og bringe folk sammen.

Bakgrunn for prosjektet

Behovet for en møtearena i Rakkestad er blitt løftet fram i arbeidet med samfunnsplanen og sentrumsutviklingen i Rakkestad. Samtidig har kommunen en ambisjon om at kommunale tjenester skal komme nærmere innbyggerne og å utvikle samhandlingsmulighetene mellom innbyggere, næringsliv og kommunens administrasjon for å få til samarbeid og utvikling.

På bakgrunn av dette søkte Rakkestad kommune om midler fra Regionalt forskningsfond til et prosjekt i februar 2022. Her var Rakkestad kommune prosjekteier. Rakkestad Næringsråd var prosjektleder og Telemarksforsking var forskningspartner.

 

Ny møteplass i sentrum

I prosjektet har ulike lokalsamfunnsaktører delt synspunkter og det har blitt gjennomført samskapende prosesser rundt hvordan en ny møteplass kan bidra til å gjøre Rakkestad til et mer attraktivt bosted. Prosjektaktivitetene har tydeliggjort et behov for å synliggjøre Rakkestad som sted og skape en møteplass som er tilgjengelig og interessant for hele lokalsamfunnet.

Det er blitt pekt ut fem hovedidéer til innhold i møteplassen: Den skal være 1) et sted for informasjon og medvirkning, 2) et sted for å oppleve eller bare være, 3) et sted for stedstilhørighet og kunnskap, 4) et sted for samlokalisering og nettverksbygging og 5) et sted for samskaping og innovasjon. Fellesnevnere for alle idéene er fellesskap og samhandling, og biblioteket utpeker seg som et kjerneelement i den framtidige møteplassen.

 

Prosjektaktiviteter og funn

For å undersøke grunnlaget for å etablere en ny møtearena ble det gjennomført statistiske analyser, spørreundersøkelse om tillitsforhold. Videre ble det gjennomført intervjuer og workshop med deltakere fra ulike deler av kommuneorganisasjonen, næringslivet og frivillig sektor. I tillegg har diskusjonene i styringsgruppa vært viktige for drøfting av funnene i de nevnte aktivitetene.

Analysene viser at Rakkestad er en kommune som tiltrekker seg flere innflyttere enn gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner, og at det er gode tillitsforhold i kommunen. Intervjuene, workshopen og styringsgruppemøtene tegner et bilde av Rakkestad som et attraktivt bosted der samarbeidskulturen står sterkt. Til tross for en sterk bekymring knyttet til fraflytting av unge voksne, råder det optimisme om at trenden kan snus. Prosjektaktivitetene vitnet også om et stort engasjement for å bidra til å skape et lokalsamfunn som innbyggerne kan være stolte av. Ikke minst har prosessen med å definere og legge innhold i den tenkte møteplassen, bidratt til å synliggjøre dette engasjementet.

Rapporten kan leses her