Foto: Ben Wicks/ Unsplash

Familiemangfold i barnehagen

oktober 1, 2021 Helse, utdanning og velferd

Hvordan kan barnehagen speile og synliggjøre familiemangfold, sett i lys av antiundertrykkende pedagogikk?

 

Seniorforsker/dosent Monica Bjerklund ved Telemarkforsking gjennomfører et dr.philos. prosjekt om barnehagens speiling og synliggjøring av familiemangfold. Nå er den andre av fire artikler i prosjektet publisert i Norsk pedagogisk tidsskrift 02 /2021. I artikkelen beskriver 33 mødre som har fått barn ved hjelp av donor (ofte kalt solomødre) hvordan de selv definerer sine egne familier, og hvordan de synes at barnehagen skal synliggjøre og speile deres familieform.

 

En relativt ny familieform

Informantene i studien er solomødre. Dette er en relativt ny familieform som øker i utbredelse. I 2020 fikk enslige kvinner rett til assistert befruktning med donorsæd i Norge. Før dette har flere hundre enslige kvinner fått barn ved assistert donorbefruktning i utlandet.

 

Å presenteres som en vanlig familie i barnehagen

Mødrene i undersøkelsen så på sin familie som helt vanlig. De ønsket ikke fokus på deres egen familie som noe spesielt når barnehagene arbeidet med familier og familieformer. De ville heller at barnehagen skulle fokusere på familiemangfold generelt, uten å trekke fram deres familieform spesielt.

 

Utfordrer den heteronormative kjernefamilien

Solomødrene utfordret forståelsen av den heteronormative kjernefamilien som mer «normal» enn solomødrenes familieform. De oppfattet sin egen familie som akkurat like «normal» og vanlig. Intervjuutsagnene tydeliggjør hvordan heteronormativ familieforståelse som norm ikke kan tas for gitt i barnehagelærernes profesjonsutøvelse, og heller ikke forståelsen av at et barn må ha to foreldre.

 

Konsekvenser for barnehagens pedagogikk

Resultatene i undersøkelsen kan gi noen føringer for barnehagens pedagogikk. Barnehagen kan lære barna om familiemangfold og hjelpe dem å utvikle et begrepsapparat for ulike familieformer. Barnehagen kan arbeide med å ikke favorisere enkelte familieformer framfor andre. Videre kan barnehagen følge opp barns egne initiativ rundt familieformer i lek, utforsking og læring. Barn har rett til å medvirke i barnehagen, og skal både introduseres for ny kunnskap og selv få introdusere nye tema. Solomødrene vektla et godt barnehage-hjem samarbeid i arbeidet med familieformer.

 

Artikkelen kan leses her: Speiling og synliggjøring av familiemangfold i barnehagen – Nr 02 – 2021 – Norsk pedagogisk tidsskrift – Idunn (usn.no)

 

Les omtale på forskning.no av Monica Bjerklund sitt Phd-prosjekt om barnehagens speiling og synliggjøring av familiemangfold.